Jak inwestować w surowce na giełdzie?

Obecnie możliwe jest inwestowanie w surowce online. Przeczytaj nasze informacje i porady, aby zarobić na tej inwestycji.

Handluj surowcami!
Il {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro.com
Analiza surowców przed rozpoczęciem inwestycji

Kurs głównych surowców

Wśród aktywów, w które możesz zainwestować, znajdziemy oprócz akcji i innych walut surowce, takie jak metale szlachetne, surowce energetyczne lub rolne. W tej kategorii strony przeczytasz istotne informacje dotyczące tego typu inwestycji oraz prezentację tego rynku i jego aktywów, jak również elementów, które należy uwzględnić w analizie ich ceny.

 

Funkcjonowanie rynku surowców na giełdzie:

Rynek surowców obejmuje dwa typy głównych graczy:

 • Producentów
 • Instytucje finansowe, firmy inwestycyjne i osoby fizyczne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat większość surowców będących przedmiotem handlu na tym rynku była sprzedawana za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe typu forward, futures, opcje, warranty lub swapy. Transakcje są przeprowadzane albo na rynkach regulowanych, albo na rynku nieregulowanym (OTC), zwanym również „rynkiem pozagiełdowym”.

Rynki zorganizowane to rynki giełdowe i rynki kontraktów terminowych. Transakcje na nich przeprowadzane są standaryzowane na podstawie różnych kryteriów, takich jak ilość, jakość lub termin wymagalności dla instrumentów pochodnych. Izba rozrachunkowa, odpowiedzialna za sprawdzanie wypłacalności kupujących i sprzedających poprzez wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, zapobiega ryzyku niewykonania zobowiązania na tych rynkach przez kontrahenta.

Natomiast rynek pozagiełdowy jest rynkiem, na którym transakcje zawierane są bezpośrednio między kupującymi i sprzedającymi, bez zewnętrznej interwencji. Transakcje na tym rynku nie są zatem skodyfikowane, ale rynek ten oferuje większą elastyczność różnym podmiotom.

 

Jakie surowce można kupować na giełdzie?

Można inwestować lub lokować środki w prawie wszystkie surowce będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przedstawiamy szczegóły dotyczące aktywów najczęściej spotykanych na tym rynku:

 • Surowce energetyczne: Ropa naftowa, gaz ziemny, etanol, uran i węgiel.
 • Metale i metale szlachetne: Złoto, srebro, nikiel, aluminium, pallad, platyna, miedź, stal, żelazo, ołów lub cynk.
 • Surowce rolne: Kawa, cukier, pszenica, kukurydza, kakao, ryż, soja, owies lub bawełna.

 

Notowania giełdowe surowców na rynku:

Na rynku surowców nie prowadzi się już transakcji w formie aukcji, obecnie jest on prawie całkowicie zdematerializowany i elektroniczny.

Większość transakcji odbywa się teraz za pośrednictwem grupy CME, która obejmuje CBOT, czyli Chicago Board of Trade, NYMEX – New York Mercantile Exchange oraz COMEX – New York Commodity Exchange.

Jest to największa giełda kontraktów terminowych oferująca największy wybór kontraktów na surowce.

Istnieją jednak również dwa inne rynki, na których notowane są surowce, choć na mniejszą skalę. Są to LME – London Metal Exchange oraz ICE – Intercontinental Exchange, dawniej NYSE.

 

Kto może handlować surowcami?

Handel surowcami, niegdyś zarezerwowany dla inwestorów instytucjonalnych, jest obecnie przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów indywidualnych. Jednak zanim zaczniesz spekulować na surowcach musisz posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie ogólnie w zakresie inwestycji giełdowych.

Inwestorzy, którzy chcą handlować surowcami, mogą to robić z różnych powodów, w zależności od wybranej strategii. W związku z tym niektórzy będą woleli zajmować długoterminowe pozycje na niektórych aktywach uznanych za bezpieczne, takich jak na przykład złoto, w celu ewentualnego zabezpieczenia innych pozycji na innych rodzajach aktywów.

Inni, bardziej doświadczeni inwestorzy, wykorzystają wysoką zmienność niektórych aktywów do spekulowania na podstawie strategii krótkoterminowej.

 

Godziny otwarcia rynków surowców:

Przyjrzyjmy się najpierw godzinom otwarcia rynków finansowych, na których notowane są główne surowce. W tych właśnie godzinach ceny będą najbardziej zmienne, ponieważ wielu inwestorów jest wtedy w Internecie i zajmuje pozycje. Godziny notowań na tych rynkach są następujące:

 • Rynek surowców energetycznych, takich jak gaz czy ropa naftowa, jest otwarty od godz. 00:05 do 22:55.
 • Rynek metali szlachetnych, w tym złota, srebra, miedzi i palladu, również jest otwarty od godz. 00:05 do 22:55.
 • Rynek innych metali, takich jak cynk, aluminium i nikiel, jest z kolei otwarty od godz. 2:05 do 18:55.

Należy pamiętać, że rynki te są otwarte od poniedziałku do piątku w tych godzinach, ale są zamknięte w niedziele.

 

W jakich godzinach można spekulować na surowcach?

Przedstawione powyżej godziny otwarcia rynków mają charakter informacyjny, ponieważ na tych surowcach można handlować w sposób ciągły, tzn. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Nawet jeśli rynki są zamknięte w niedziele lub w ciągu tych kilku godzin przerwy, platformy transakcyjne pozwalają na zajmowanie pozycji na tych aktywach.

Należy jednak zauważyć, że handel w godzinach zamknięcia rynków surowców wymaga większej wiedzy i doświadczenia, ponieważ może być również bardziej ryzykowny.

 

Przewidywanie cen surowców za pomocą analizy technicznej:

Jak pokrótce wyjaśniliśmy powyżej, surowce są aktywami charakteryzującymi się dużą zmiennością. Szczególnie intensywnie reagują na różne skutki ogłoszeń, publikacji niektórych wskaźników i zdarzeń lub na skutki psychologiczne na rynkach.

Podczas gdy analiza fundamentalna umożliwia analizę prawdopodobnego wpływu publikacji na cenę aktywów, analiza techniczna umożliwia zbadanie siły trendu i zmienności rynku oraz wydedukowanie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy w świetle tego, co miało miejsce w przeszłości. Dlatego naprawdę ważne jest opanowanie tej analizy i umiejętność badania historycznych wykresów giełdowych surowców.

Dzięki innowacyjnym wykresom giełdowym, które można znaleźć online na platformie transakcyjnej lub na specjalistycznej stronie internetowej, będziesz mógł dostosować parametry wyświetlania i przeprowadzić kompleksowe analizy techniczne. Mądrze jest w szczególności używać i wyświetlać na tych wykresach kilka wskaźników jednocześnie. Możesz używać wskaźników trendu i zmienności, takich jak wstęgi Bollingera, MACD lub średnie kroczące, a także poziomy wsparcia i oporu oraz punkty zwrotne. Te ostatnie progi techniczne mogą jednak być punktem wyjścia trendu wzrostowego lub spadkowego, sygnałem odwrócenia trendu lub przyspieszenia ruchu.

Oczywiste jest, że wybór zakresu wykresów wykorzystywanych do analizy technicznej surowców jest również ważny. Zakres należy wybrać w zależności od horyzontu transakcyjnego inwestora oraz przewidywanej strategii krótko-, średnio- lub długoterminowej. Można wybrać wyświetlanie w minutach, godzinach, dniach, a nawet miesiącach lub latach.

Chociaż obecnie nie musisz samodzielnie wykonywać obliczeń niezbędnych do zrozumienia głównych wskaźników technicznych, ponieważ są one obliczane automatycznie przez oprogramowanie oferowane przez brokerów, zdecydowanie zaleca się zrozumieć, z jakich danych i w jaki sposób są one obliczane, aby lepiej zrozumieć ich interpretację.

Należy również mieć świadomość, że dobra analiza techniczna nie będzie wiarygodna bez równoległego uwzględnienia analizy fundamentalnej. Trzeba przeprowadzić oba rodzaje analizy w tym samym czasie, aby uwzględnić zarówno ruchy graficzne, jak i wskaźniki z aktualności.

 

Analiza cen surowców za pomocą analizy fundamentalnej:

Jak już wskazaliśmy, analiza fundamentalna jest drugim rodzajem analizy niezbędnym do zrozumienia, w jaki sposób może zmienić się cena surowca. Wykorzystuje ona różne dane ekonomiczne i niektóre wiadomości w celu przewidywania przyszłych zmian cen danego aktywa.

Analiza fundamentalna surowców polega na badaniu zależności między ceną danego składnika aktywów a podstawowymi danymi gospodarczymi, takimi jak bezrobocie, inflacja, wzrost lub stopy procentowe. Na powyższe dane gospodarcze, które stale się zmieniają, mają również wpływ wydarzenia geopolityczne lub decyzje rządowe. Zasadniczo mają one znaczący wpływ na większość surowców. Umiejętność interpretacji tych danych w ramach analizy fundamentalnej jest zatem niezbędnym warunkiem wstępnym analizy cen surowców.

Oczywiście podstawowe dane gospodarcze, które należy przy tym wykorzystać, a które mogą mieć wpływ na cenę surowców, są nieco bardziej zróżnicowane. Wśród elementów, które należy bezwzględnie przeanalizować, znajdują się następujące publikacje, dane i informacje:

 • Inflacja: Historycznie inflacja i surowce były dodatnio skorelowane. Istotnie, gdy inflacja wzrasta, ceny surowców również mają tendencję do wzrostu, i na odwrót, ponieważ niektórzy traderzy kupują surowce, aby chronić się przed inflacją.
 • Wzrost gospodarczy: Podobnie jak inflacja, wzrost gospodarczy jest skorelowany z cenami surowców. Istotnie, gdy dany kraj znajduje się w fazie wzrostu gospodarczego, zużywa więcej surowców, co zwiększa popyt i może podnieść ceny, i odwrotnie, kiedy wzrost jest niski, ceny surowców mają tendencję do spadku.
 • Stopy procentowe: Wzrost cen surowców ma tendencję do podnoszenia stóp procentowych i obniżania cen obligacji.
 • Konsumpcja w niektórych sektorach działalności: W zależności od surowca, którym handlujesz, ważne będzie monitorowanie aktywności gospodarczej w sektorach, które zużywają go najbardziej i które będą miały bardzo duży wpływ na zmiany cen.
 • Wartość dolara amerykańskiego: Wiemy, że większość surowców jest notowana w dolarach amerykańskich. Istnieje więc pewna forma odwrotnej korelacji pomiędzy tą walutą a tymi aktywami. Istotnie, gdy dolar jest słaby, kupujący posiadający inną walutę są bardziej zainteresowani kupnem surowców, i na odwrót.
 • Stosunki geopolityczne: W odniesieniu do niektórych surowców, takich jak ropa naftowa, konflikty pomiędzy niektórymi krajami eksportującymi lub importującymi mogą mieć silny wpływ na ceny.
 • Warunki klimatyczne: Jeśli handlujesz towarami rolnymi, konieczne będzie również monitorowanie wpływu niektórych klęsk klimatycznych na produkcję, a tym samym na cenę tych aktywów.

Oczywiście podstawowe dane do analizy różnią się w zależności od surowca i w każdym dedykowanym artykule napiszemy, jakie elementy należy uwzględnić.