Inwestuj w S&P 500 już teraz!
S&P 500

Analiza notowania indeksu S&P 500

Inwestuj w S&P 500 już teraz!
KUP   SPRZEDAJ
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Wśród głównych indeksów najpopularniejszych pośród osób prywatnych znajduje się S&P 500, który omówimy szczegółowo poniżej. Na tej stronie znajdziesz wykres pokazujący kurs tego indeksu na żywo oraz analizę jego archiwalnych notowań z ostatnich dziesięciu lat.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, co jest logicznie, należy uważnie monitorować wyniki akcji, które składają się na ten indeks. Oczywiście nie jest konieczne śledzenie wszystkich 500 spółek notowanych w tym indeksie, lecz jedynie tych najważniejszych pod względem kapitalizacji rynkowej, a zatem mających największy wpływ.

Analiza nr 2

Konieczne będzie również bardzo ścisłe monitorowanie kondycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. W każdym miesiącu, a nawet częściej, publikowanych jest kilka wskaźników, które umożliwiają monitorowanie tego czynnika. Do tych wskaźników należy m.in. stopa bezrobocia, bilans handlowy, płatności pozarolnicze, stopa inflacji, stopa wzrostu PKB, sprzedaż detaliczna, zamówienia towarów trwałych i zamówienia przemysłowe, nastroje przedsiębiorców, czy zaufanie konsumentów.

Analiza nr 3

Publikacje, spotkania i decyzje FED, czyli Rezerwy Federalnej USA, oczywiście również będą miały wpływ na cenę tego indeksu giełdowego. Musisz więc uważnie monitorować stopy procentowe ustalane przez FED i każdą konferencję prasową.

Analiza nr 4

Powszechnie wiadomo również, że wartość dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut na rynku walutowym odgrywa ważną rolę w zakresie rentowności firm amerykańskich. Należy zatem monitorować również ten wskaźnik.

Analiza nr 5

Warto ponadto sprawdzać ogólne wiadomości gospodarcze z kraju, które mogą mieć wpływ na ten instrument.

Inwestuj w S&P 500 już teraz!
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Kilka słów o indeksie S&P 500:

S&P 500, znany również jako SPX, jest amerykańskim indeksem giełdowym. Dokładniej rzecz biorąc, jak sama nazwa wskazuje, informuje o 500 największych spółkach notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Jego nazwa pochodzi od spółki Standard & Poor`s, jednej z trzech głównych agencji ratingowych.

Indeks S&P 500 został utworzony w 1950 r. i jest obecnie najbardziej reprezentatywnym indeksem amerykańskiej giełdy papierów wartościowych, bardziej niż Dow Jones. Składa się z dużej liczby spółek i uwzględnia kapitalizację rynkową każdej z nich. Poza tym zawiera dobre zestawienie najbardziej kwitnących sektorów działalności w Stanach Zjednoczonych.

 

Największe firmy wchodzące w skład indeksu S&P 500:

Aby lepiej poznać indeks giełdowy S&P 500, zachęcamy do przeczytania informacji na temat jego składu. Oczywiście nie będziemy wymieniać 500 spółek, które tworzą ten indeks, lecz jedynie te najważniejsze. Przypominamy, że ten indeks giełdowy obejmuje wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu Dow Jones, jak również 470 innych.

Do najbardziej znanych papierów wartościowych wchodzących w skład tego indeksu giełdowego należą m.in akcje Apple,  akcje Oracle akcje Bank of America, akcje Google, akcje Qualcomm, akcje Berkshire Hathaway, akcje Wells Fargo, akcje Citigroup, akcje Kraft Foods, akcje Microsoft, akcje PepsiCo, czy akcje Comcast.

Wśród tych papierów wartościowych najważniejsze są niewątpliwie akcje Google i Apple, które są najważniejszymi akcjami Indeksu S&P 500, ponieważ cena ich akcji jest zbyt wysoka, aby mogły zostać włączone do indeksu Dow Jones. Spółki te są oczywiście mocno ważone, ale nie zakłócają indeksu S&P, tak jak mogłyby to zrobić w przypadku Dow Jones, biorąc pod uwagę znacznie większą liczbę spółek w składzie indeksu S&P.

 

Sektory gospodarki reprezentowane w indeksie S&P 500 oraz ich podział:

Aby jeszcze lepiej poznać indeks giełdowy S&P 500, zachęcamy do zapoznania się informacjami na temat reprezentowanych w nim sektorów gospodarki. W tym celu opracowaliśmy ranking wagi każdego z tych sektorów, od najważniejszego do najmniejszego.

Oczywiście podział ten może ulec zmianie w związku ze zmianami w składzie tego indeksu giełdowego i dlatego trzeba na bieżąco sprawdzać te zmiany.

 

Jak firmy są wpisywane do indeksu S&P 500 i wykreślane z niego?

Teraz przejdźmy do szczegółów i wyjaśnijmy, w jaki sposób firmy mogą znaleźć się w składzie indeksu S&P 500. Aby spółka mogła wejść w skład indeksu, jej kapitalizacja rynkowa musi być jedną z 500 największych w Stanach Zjednoczonych. Jednakże w postępowaniu w sprawie udziału w S&P 500 ocenie podawane są również inne kryteria.

Spółka musi mieć minimalną kapitalizację rynkową rzędu 4 miliardów dolarów. Ponadto, odpowiednia liczba jej akcji musi znajdować się w publicznym obrocie. W odniesieniu do płynności, minimalny wolumen transakcji musi wynosić 250.000 akcji miesięcznie, aby spółka mogła zostać oceniona.

Spółka wchodząca w skład indeksu S&P500 musi posiadać jasną klasyfikację sektorową oraz być wpisana i notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych lub w Nasdaq przez określony okres czasu.

Ostatnim warunkiem, który należy spełnić, aby wejść w skład S&P 500, jest stabilność finansowa przedsiębiorstwa. Każda bowiem spółka włączona do indeksu odnotowuje wzrost ceny swoich papierów wartościowych. Wynika to z tego, że zarządzający funduszami indeksowymi zazwyczaj kupują papiery wartościowe takiej spółki w celu replikacji S&P 500. Dlatego też warto wykorzystać ten szczegół, aby zająć pozycję długą na akcjach, które rozpoczynają notowanie w tym indeksie.

 

W jaki sposób obliczany jest kurs indeksu S&P 500 i jak jest ważony?

Przyjrzyjmy się teraz, jak ważony jest indeks S&P 500. Do ważenia tego indeksu nie stosuje się tej samej metody, co w przypadku indeksu Dow Jones, ponieważ przedsiębiorstwa są ważone w oparciu o ich ogólną kapitalizację rynkową.

Dzięki tej specyfice indeks akcji S&P 500 lepiej odzwierciedla wielkość i ogólną wartość firmy, ponieważ nie uwzględnia jedynie ceny każdego papieru wartościowego. Należy również zauważyć, że technika ważenia kapitalizacją stosowana w tym indeksie jest techniką zmienną w tym sensie, że nie uwzględnia wszystkich akcji dostępnych w obrocie między inwestorami detalicznymi a instytucjonalnymi. W związku z tym nie uwzględnia ona akcji posiadanych przez samą spółkę ani przez rządy.

Indeks S&P 500 obliczany jest za pomocą dzielnika określonego przez Standard & Poor’s. Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej z 500 spółek wchodzących w skład indeksu jest sumowana a wynik jest dzielony przez tę liczbę.

Oczywiście dzielnik zmienia się z biegiem czasu. Jest on podwyższany lub obniżany w zależności od pewnych zdarzeń, takich jak emisja papierów wartościowych, łączenie spółek, zmiany w składzie indeksu lub wymiana papierów wartościowych. Jego zmiana jest konieczna w celu zapewnienia, że wydarzenia te nie wpłyną na cenę indeksu.

 

Kluczowe liczby dotyczące wartości historycznej indeksu giełdowego S&P 500:

W ciągu ostatnich kilku dekad kurs S&P 500 odnotował wiele szczytów i dołków, o których warto wiedzieć, jeśli rozważasz spekulowanie na jego kursie. Indeks ten osiągnął rekordowy poziom 1552,87 punktów w 2000 roku, tuż przed pęknięciem bańki internetowej. Bezpośrednio po tym indeks odnotował znaczny spadek, ze stratą ponad 50% wartości i spadkiem do 768,63 punktów w latach 2001-2002.

W latach 2000. indeks S&P odnotował nowy wzrost kursu osiągając nowy rekord 1561,15 punktów w październiku 2007 roku. Kryzys finansowy doprowadził następnie do kolejnego spadku, z największym dołkiem w ciągu ostatnich 3 lat w marcu 2009 r. wynoszącym 676,53 punktów.

Dopiero w 2013 roku indeks S&P 500 ponownie zyskał na wartości o ponad 25%, w szczególności dzięki QE3, serii luzowań ilościowych Fed oraz drukowaniu ponad 85 mld dolarów miesięcznie w postaci wykupionych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką i bonów skarbowych. W wyniku tej polityki pieniężnej wartość giełdowa indeksu S&P 500 spektakularnie wzrosła. W związku z tym w 2013 roku indeks S&P 500 osiągnął rekordowy poziom 1752,52 punktów.

 

Jak skutecznie analizować cenę indeksu giełdowego S&P 500?

Aby sporządzić skuteczną strategię inwestycyjną odnośnie kursu S&P 500, musisz najpierw przypomnieć sobie kilka prostych zasad i znać najważniejsze informacje na ten temat.

Po pierwsze, należy pamiętać, że obrót większością kontraktów terminowych w indeksie S&P 500 odbywa się tylko od poniedziałku do piątku między godz. 22:01 a 20:14. Dlatego też w analizach należy skupić się na tym oknie czasowym.

Inną cechą szczególną indeksu S&P 500 są jego wahania o przyrosty co 0,25 punktu. W związku z tym należy dostosować wykresy i ich częstotliwość do tych wahań.

Większość brokerów lub maklerów umożliwiających spekulowanie na kursie S&P 500 wymaga marży min. 0,5% przy dźwigni rzędu 30:1. Ponadto minimalna kwota transakcji wynosi 1 lot.

Na koniec należy zauważyć, że walutą używaną w handlu na S&P 500 jest dolar amerykański.

Jeśli chodzi o strategie, które należy sporządzić przy inwestowaniu w ten rodzaj indeksu, można w dużej mierze polegać na analizie technicznej, która jest wykorzystywana przez większość inwestorów w ten instrument. Ale oczywiście konieczne jest również ścisłe monitorowanie zmian kapitalizacji rynkowych spółek wchodzących w skład indeksu i czynników, które mają na niego wpływ. W ten sposób najlepiej przewidzisz przyszłe zmiany cen każdej akcji i całego indeksu S&P.

Należy również pamiętać, że niektóre ważne wydarzenia, takie jak wejście lub wyjście spółki z tego indeksu, będą miały istotny wpływ na jego kurs, podobnie jak wydarzenia, które mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową jednego z sektorów działalności reprezentowanych w tym indeksie.

Najczęściej zadawane pytania

Jak inwestować w Indeks S&P 500?

W celu inwestowania w indeks giełdowy S&P 500, konieczne jest użycie instrumentów pochodnych, ponieważ nie jest to aktywo, które można kupić lub sprzedać. W rzeczywistości istnieją dwa sposoby handlu tym indeksem giełdowym, albo za pomocą ETF lub CFD lub kontraktów na różnice, które są oferowane przez brokerów online na rynku i które replikują wyniki tego indeksu.

Jakie czynniki wpływają na wyniki indeksu S&P 500?

Czynniki, które wpływają na cenę S&P 500 to oczywiście czynniki ekonomiczne związane z gospodarką amerykańską. Rzeczywiście, dane dotyczące PKB lub sprzedaży kraju będą w większości przypadków odzwierciedlać zmiany tego wskaźnika. Ale można również śledzić wiadomości o największych kapitalizacjach w tym indeksie, co jest jednak bardziej pracochłonne, lub inne czynniki, takie jak kurs dolara lub decyzje Fed.

Jak przeprowadzić analizę techniczną indeksu S&P 500?

Aby przeprowadzić analizę techniczną S&P 500, musisz użyć odpowiednich wykresów online z możliwością dostosowania, takich jak te oferowane przez brokerów online. Następnie można wyświetlić kilka wskaźników trendu lub zmienności, takich jak średnie ruchome, MACD, Bollinger Bands, Stochastic lub RSI oraz poziomy wsparcia i oporu.

Inwestuj w S&P 500 już teraz!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.