Handluj złotem już teraz!
ZŁOTO

Analiza zmian kursu złota

Handluj złotem już teraz!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli jesteś jednym z inwestorów zainteresowanych ceną złota i chcesz spekulować na tym surowcu na giełdzie wiesz z pewnością, że należy uprzednio umieć przeprowadzić dokładną analizę tego aktywa w celu prowadzenia spójnej strategii inwestycyjnej. Niestety analiza ceny złota na żywo nie jest rzeczą prostą i wymaga doskonałego opanowania analizy graficznej, ale również zrozumienia informacji, które mogą mieć wpływ na tę cenę, dostępnych w wiadomościach lub na innych rynkach. W tym artykule przedstawimy metody analizy technicznej i fundamentalnej, które traderzy wykorzystują do wykrywania prawdopodobnych trendów ceny szlachetnego żółtego metalu.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Wartość dolara: Ponieważ złoto jest notowane w dolarach, silny dolar będzie miał tendencję do hamowania zakupów złota, a tym samym obniżenia kursu tego aktywa finansowego. Z drugiej strony słaby dolar będzie sprzyjał inwestycjom, a tym samym powodował skok cen złota.

Analiza nr 2

Kondycja finansowa krajów importujących: Im silniejsza jest gospodarka głównych krajów importujących, tym większe będą inwestycje w złoto, co doprowadzi do wzrostu cen.

Analiza nr 3

Poziom ryzyka na innych rynkach finansowych: Ponieważ złoto traktowane jest jako bezpieczna przystań, często obserwuje się wzrost inwestycji w to aktywo finansowe, gdy inne rynki finansowe, w szczególności rynek giełdowy, stają się ryzykowne lub niestabilne. Warto również otwierać pozycje w okresach kryzysu.

Analiza zmian kursu złota
Handluj złotem już teraz!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Handluj złotem już teraz!

Zrozumienie notowań złota na giełdzie:

Przede wszystkim, przed przystąpieniem do dogłębnej analizy ceny złota na żywo, należy oczywiście zrozumieć, w jaki sposób złoto jest notowane na giełdzie i co decyduje o jego cenie na rynku.

Jak w przypadku wszystkich aktywów notowanych na rynkach finansowych na cenę złota ma wpływ wyłącznie mechanizm podaży i popytu na światowym rynku tego surowca. Na rynku tym zlecenia kupna i sprzedaży złota są składane non stop i to właśnie te zlecenia określają podaż i popyt.

Silny popyt i słaba podaż spowodują wzrost ceny uncji złota, podczas gdy słaby popyt i silna podaż spowodują spadek ceny.

Ważne jest również, aby zrozumieć, na czym polega fixing złota. Jest to codzienna procedura, która określa cenę referencyjną złota poprzez porównanie podaży i popytu na ten surowiec w sposób umożliwiający przeprowadzenie maksymalnej liczby transakcji. W tym celu uwzględnia się liczbę kupujących i sprzedających oraz wielkość ich zamówień. Notowanie w formie fixingu przedstawia zatem wyraźną miarę podaży i popytu na złoto na światowym, ale scentralizowanym rynku.

 

Graficzna i techniczna analiza kursu złota na żywo:

Pierwszą analizą, jaką należy wykonać w celu zbadania ceny złota, jest oczywiście analiza graficzna, która jest obowiązkowym narzędziem dla każdego szanującego się tradera. Oczywiście należy mieć dostęp do wykresu w czasie rzeczywistym pokazującego cenę złota i jej zmiany na żywo.

Złoto jest szczególnie niestabilnym aktywem, którego wahania są czasami silne i szybkie. Stanowi to niewątpliwie ryzyko dla inwestorów, którzy muszą być w stanie zidentyfikować rynki niestabilne, a więc zbyt ryzykowne.

Chociaż analiza techniczna nie służy wyłącznie do określenia poziomu zmienności złota, można również z niej skorzystać w celu podjęcia próby określenia trendów w perspektywie mniej lub bardziej długoterminowej. Jak zapewne przypuszczasz, analiza ceny złota za pomocą wykresów wymaga pewnej wiedzy, w tym dobrej znajomości najbardziej popularnych wskaźników technicznych oraz umiejętności ich interpretowania i powiązania. Wybór wykresu, którego będziesz używał, będzie więc bardzo ważny. Im więcej wskaźników pokazuje wykres i im bardziej można go dostosować, tym większe masz szanse na wykonanie pełnej i właściwej analizy technicznej.

Nie wchodząc na tę chwilę w szczegóły analizy technicznej, warto wiedzieć, że wskaźnikami technicznymi najczęściej używanymi do analizy ceny złota na żywo są poziomy wsparcia i oporu technicznego, wskaźnik MACD, średnie kroczące oraz punkty zwrotne.

 

Przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej kursu złota:

Analizując cenę złota na żywo należy więc przede wszystkim opanować analizę techniczną, aby poznać trend tego aktywa na rynku. Jednak jak widzieliśmy powyżej, określenie trendu rynkowego jest trudnym zadaniem, które wymaga dobrej znajomości wskaźników technicznych i figur graficznych. Wykrycie silnego i utrzymującego się trendu jest zazwyczaj podstawą do zajmowania pozycji długich lub krótkich lub sygnałem do zamknięcia wcześniej otwartych pozycji.

Wykresy giełdowe złota można więc wykorzystać do określenia trendu, którym podąża obecnie ten składnik aktywów i czasu trwania trendu, ale również w celu jak najlepszego przewidywania przyszłego trendu rejestrując przyspieszenie obecnego trendu lub, przeciwnie, ryzyka odwrócenia obecnego trendu. Graficznie można wyróżnić trzy główne rodzaje trendów:

Oczywiście, podstawowe zasady handlu są takie, że lepiej jest zająć pozycję długą na początku trendu wzrostowego, a pozycję krótką na początku trendu spadkowego. Jednak nie jest to takie proste. Po zidentyfikowaniu trendu należy również upewnić się, że będzie on z dużym prawdopodobieństwem trwał w czasie lub odwrotnie, że istnieje ryzyko, że odwróci się w drugą stronę. W tym celu wielu inwestorów opiera swoje analizy na badaniu punktów zwrotnych, które są ważnymi progami psychologicznymi i które mogą skutkować kontynuacją lub odwróceniem obecnego trendu. To samo dotyczy poziomów wsparcia i oporu technicznego.

Ale to nie wszystko! Odwrócenie lub przyspieszenie trendu mogą być również spowodowane ważną wiadomością gospodarczą lub wydarzeniem mającym bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek złota. Z tego powodu analiza techniczna nigdy nie powinna być jedynym używanym narzędziem, lecz uzupełniać analizę fundamentalną kursu złota.

 

Przeprowadzenie szczegółowej analizy fundamentalnej kursu złota na żywo:

Podczas gdy analiza techniczna opiera się wyłącznie na badaniu wykresów cen złota na żywo, analiza fundamentalna skupia się na zewnętrznych czynnikach i wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na to aktywo. Jak wyjaśniliśmy powyżej, analiza fundamentalna dobrze uzupełnia analizę techniczną na potrzeby sporządzenia spójnej strategii uwzględniającej wszystkie aspekty notowań złota.

Należy zatem poznać, zidentyfikować i zinterpretować czynniki, które wpływają na cenę złota w momencie kupna lub sprzedaży, czyli elementy, które będą miały wpływ na podaż lub popyt na złoto na całym świecie.

W tym celu zaleca się sprawdzanie kalendarza ekonomicznego. Narzędzie to jest często dostarczane przez brokerów lub dostępne na najbardziej popularnych stronach giełdowych i pozwala na przeglądanie zarówno danych ekonomicznych opublikowanych niedawno, jak i danych, które dopiero zostaną opublikowane. W ten sposób masz możliwość sprawdzenia liczb, które mogą wpłynąć na kurs złota w dłuższym lub krótszym okresie czasu.

Podobnie jak w przypadku analizy technicznej, opanowanie analizy fundamentalnej jest niezbędne do przewidywania trendów cen złota i wymaga zarówno solidnej wiedzy na temat funkcjonowania rynku, jak i dobrego zrozumienia reakcji rynku na takie ogłoszenia. Rzeczywiście kiedy śledzisz ogłoszenie mogące wpłynąć na cenę złota musisz również wziąć pod uwagę najbardziej prawdopodobne prognozy inwestorów. Po opublikowaniu ogłoszenia możliwe jest, że rynek już się go spodziewał i cena złota mogła się już zmienić. W związku z tym trzeba zrozumieć, czy rynek zareagował w sposób spójny przy potwierdzeniu danej informacji.

 

Jakie informacje należy sprawdzać wykonując analizę fundamentalną kursu złota?

Przedstawimy teraz więcej szczegółów na temat kursu złota i jego analizy fundamentalnej. Jak widzieliśmy powyżej, analiza ta wymaga uwzględnienia wydarzeń i wiadomości, które z dużym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na cenę tego surowca. Aby ułatwić tę analizę przedstawiamy kilka przykładów danych, które można włączyć do niej wykorzystać.

Trzeba na przykład monitorować wartość dolara amerykańskiego na rynku walutowym. Mimo iż kurs dolara amerykańskiego nie jest już tak naprawdę skorelowany z ceną złota, to jednak bardzo mocny lub słaby dolar może mieć pośredni wpływ na zmianę popytu. Wiemy, że złoto, jak wiele innych surowców, jest notowane w dolarach amerykańskich. W związku z tym kurs wymiany dolara w stosunku do innych walut będzie miał wpływ na zainteresowanie kupujących tym surowcem. Silny dolar nie będzie więc oferował atrakcyjnego kursu wymiany dla zagranicznych nabywców, którzy chcą inwestować w złoto, a zatem będzie powodował zmniejszenie popytu. I odwrotnie, słaby dolar w stosunku do innych głównych walut rynku Forex może uczynić kupno złota bardziej atrakcyjnym, a tym samym zwiększyć popyt, czego skutkiem będzie wzrost ceny.

Innym często uwzględnianym elementem przy przeprowadzaniu analizy fundamentalnej ceny złota jest kondycja gospodarcza i wzrost na innych rynkach. Istotnie, należy pamiętać, że złoto jest nadal uważane za bezpieczną przystań. Oznacza to, że inwestorzy, którzy mają pozycje na innych rynkach finansowych, takich jak rynek akcji lub walut, kupują zazwyczaj złoto w przypadku kryzysu i znacznego spadku na tych rynkach. Badając historyczne ceny złota można również zauważyć, że złoto ma tendencję do zdobywania większej ilości punktów podczas dużych spadków koniunktury gospodarczej. Wynika to z faktu, że złoto jest uważane za bardziej stabilną inwestycję w dłuższej perspektywie niż inne aktywa. Należy jednak zwrócić uwagę na inne zjawisko, a mianowicie na strategiczne zyski, które, jeśli cena złota zyska wiele punktów, mogą doprowadzić do nagłego załamania. Nazywa się to „pęknięciem bańki finansowej”.

Trzeci przykład, który możemy przytoczyć w odniesieniu do ceny złota i jego analizy fundamentalnej, dotyczy działalności krajów importujących. Oczywiście każdy kraj na świecie importuje złoto, ale niektóre w większej ilości niż inne. Takim krajem są na przykład Indie lub kraje szybko rozwijające się, zwane „rynkami wschodzącymi”. Ogólnie rzecz biorąc, silny wzrost gospodarczy w tych krajach ma tendencję do zwiększania popytu na złoto i na odwrót.

Oczywiście kwestie, które omówiliśmy powyżej, są jedynie przykładami czynników, które mogą wpływać na cenę złota. Przeprowadzając bardziej kompleksowe badania i sprawdzając różne metody opracowane przez najbardziej doświadczonych inwestorów odkryjesz inne czynniki, które mogą wpływać na cenę tego surowca, a które możesz włączyć do swojej analizy fundamentalnej.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że analiza fundamentalna nie powinna być wykorzystywana samodzielnie, ale powinna być zawsze używana jako uzupełnienie analizy technicznej tego aktywa.

Najczęściej zadawane pytania

Czy złoto jest bezpieczną inwestycją?

Inwestowanie w cenę złota nie jest bezpieczniejsze niż inwestowanie na innych rynkach finansowych, nawet jeśli złoto na giełdzie jest bezpieczną przystanią. Z historycznego punktu widzenia złoto pokazało zdolność do przetrwania poważnych kryzysów gospodarczych i finansowych. Wynika to z jednej strony z małej ilości tego metalu szlachetnego i jego stabilności. Złoto przyciąga często inwestorów pragnących zabezpieczyć swój kapitał lub jego część.

Jaki jest najważniejszy rynek obrotu złotem?

Największym pozagiełdowym rynkiem obrotu złotem jest bez wątpienia rynek londyński, znany jako London Bullion Market Association, który zapewnia zarządzanie rynkiem od ponad wieku. W tym miejscu notowań odbywa się poranny fixing o godz. 10.30 czasu lokalnego oraz popołudniowy fixing o godz. 15.00 czasu lokalnego. Oba fixingi są punktem odniesienia dla cen złota na całym świecie. Oczywiście cena złota zmienia się również na żywo w czasie rzeczywistym i można śledzić jej zmiany na wykresach giełdowych.

Jakie czynniki wpływają na wzrost ceny złota?

Wiele czynników zewnętrznych może prowadzić do wzrostu cen złota na giełdzie. Wiemy już, że kiedy wartość dolara amerykańskiego spada, kupno złota staje się bardziej atrakcyjne, co prowadzi do wzrostu jego ceny. Podobnie załamanie na innych rynkach finansowych może prowadzić do gwałtownego wzrostu zainteresowania złotem. Jednak należy skorelować te czynniki z innymi wskaźnikami, w tym wskaźnikami technicznymi.

Handluj złotem już teraz!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.