Handluj akcjami Vinci!
VINCI

Kurs akcji Vinci - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Vinci!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Niektóre firmy francuskie cieszą się dużą popularnością w kraju, ale także dużym uznaniem na całym świecie dzięki swoim sukcesom i ogromnym zyskom, które generują. Tak jest w przypadku Vinci, która jest również jedną z największych grup francuskich notowanych na giełdzie. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzać analizy akcji Vinci, przeczytaj garść przydatnych informacji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przyjrzymy się uważnie podpisywaniu kontraktów przez Vinci na rynkach wschodzących, które stanowią główne źródło dochodów, i na których popyt na infrastrukturę gwałtownie rośnie w ostatnich latach.

Analiza nr 2

Będziemy również monitorować zmianę pozycji grupy w segmencie energetycznym, co może w mniejszym lub większym stopniu zwiększyć jej źródła dochodów. Dotyczy to w szczególności sektora zielonej energii.

Analiza nr 3

Należy również uważnie monitorować podpisywanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym Vinci, w najbliższych miesiącach lub latach, jak również bieżące partnerstwa tego typu.

Analiza nr 4

Oczywiście na kurs tych akcji i na działalność Vinci będzie miała również wpływ cena surowców, więc musisz uważnie obserwować ten rynek.

Analiza nr 5

Należy również ściśle monitorować konkurencję z krajów azjatyckich w sektorze budowlanym, jak również konkurencję ze strony dużych grup, zwłaszcza europejskich.

Analiza nr 6

Trzeba również monitorować rozwój inwestycji władz lokalnych w zakresie realizacji robót publicznych, co będzie miało wpływ na rentowność spółki.

Kurs akcji Vinci - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Vinci
Sprzedać akcje Vinci
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Vinci

Francuska grupa Vinci jest światowym liderem w sektorze usług budowlanych, koncesji i usług powiązanych. Jednak obroty osiąga głównie z projektowania i wykonywania robót budowlanych w zakresie budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej oraz hydrauliki razem z Vinci Construction. Działalność ta stanowi 32,3% obrotów grupy.

Kolejnymi źródłami jej przychodów są projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, budowa, renowacja i utrzymanie infrastruktury transportowej, które generują 28,6% obrotów we współpracy z Vinci Energie. Delegowane zarządzanie infrastrukturą generuje 16,4% obrotów. Pozostałe 2,5% obrotów pochodzi z działalności deweloperskiej.

Vinci osiąga ponad 59,6% swoich obrotów we Francji, ale generuje również przychody w całej Europie, w Afryce, w Ameryce Północnej i w niektórych innych krajach.

Konkurencję

Francuska grupa Vinci prowadzi dość szczególną działalność w sektorze budownictwa i inżynierii deweloperskiej. W tym zakresie ma niewielu konkurentów. Jednakże, biorąc pod uwagę niewielki rozmiar rynku w tym sektorze, ci bezpośredni konkurenci stanowią realne zagrożenie i są oni również częścią dużych spółek notowanych na giełdzie. Mniejsze firmy z tego sektora nie są bezpośrednimi konkurentami Vinci, ponieważ projekty, które realizuje, są duże i wymagają szczególnych zasobów i wiedzy. Proponujemy zatem przedstawienie tych konkurentów. Konieczne jest monitorowanie działalności dwóch głównych grup, które są bezpośrednimi i głównymi konkurentami grupy Vinci, a w szczególności ich reakcji na przetargi publiczne na tym rynku. Bowiem wzrost kursu akcji jednej z tych trzech grup często prowadzi do spadku kursu akcji dwóch pozostałych i odwrotnie, ze względu na zjawisko konkurencji.

Bouygues

 Głównym konkurentem Vinci pod kątem obrotów jest obecnie gigant budowlany Bouygues, co zawdzięcza swojej wyspecjalizowanej filii.

Eiffage

Należy również wziąć pod uwagę konkurencję ze strony grupy Eiffage, która zajmuje dużą część rynku francuskiego i międzynarodowego.


Sojusze strategiczne

Poprzez swoje różne spółki zależne grupa Vinci rozwinęła z czasem różne partnerstwa z firmami francuskimi i międzynarodowymi w celu utrzymania swojej pozycji wśród liderów w tym sektorze działalności.

Blablacar

W związku z tym w 2015 roku nawiązała ona współpracę z firmą BlablaCar w celu rozwoju tego rodzaju transportu na francuskich autostradach.

Bouygues

Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Vinci i Bouygues w celu nawiązania ewentualnego partnerstwa w zakresie różnych projektów budowlanych.

Waze

Ostatnio grupa nawiązała również partnerstwo z serwisem nawigacji satelitarnej Waze w celu zapobiegania zagrożeniom dla kobiet i mężczyzn pracujących na autostradach poprzez aktywne informowanie zmotoryzowanych w czasie rzeczywistym. Partnerstwo między tymi dwoma przedsiębiorstwami zostało początkowo wdrożone w 2015 r., a od 2018 r. zostało wzmocnione dzięki wprowadzeniu nowej funkcji, która umożliwia sygnalizację obecności samochodów interwencyjnych Vinci Autoroutes.

UNAF

Również w 2018 roku Vinci Airports dołączyła do UNAF „Pszczoła

Handluj akcjami Vinci!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Vinci
Korzyści i mocne strony akcji Vinci jako instrumentu giełdowego

Pierwszym atutem spółki Vinci jest oczywiście jej pozycja na rynku międzynarodowym. Przypomnijmy, że istotnie grupa ta jest obecnie od kilku lat jest światowym liderem w sektorze budowlanym. Wyróżnia się w szczególności w segmencie koncesji dla autostrad i lotnisk. Należy również zauważyć, że firma Vinci ma bardzo silną pozycję poza Francją, generując ponad 41% obrotów za granicą, co zdarza się stosunkowo rzadko we francuskich spółkach.

Korzystna dla Vinci jest jej uspokajająca, długoterminowa strategia, podkreślająca komplementarny charakter jej działalności. Jej działalność koncesyjna jest wysoce komplementarna z działalnością spółek zależnych Vinci Autoroutes i Vinci Aéroports, które razem generują ponad 18% obrotów firmy, oraz w zakresie działalności kontraktowej ze spółkami zależnymi Vinci Energies, Eurovia i Vinci Construction, które generują pozostałe 82% całkowitych obrotów spółki.

Ponadto, inwestorzy i akcjonariusze mogą stosunkowo łatwo monitorować przyszłe wyniki spółki Vinci. Spółka wydaje bowiem najczęściej komunikat o portfelu zamówień na najbliższy rok, co umożliwia sporządzenie poprawnych i precyzyjnych prognoz zmian obrotów i zysków.

Grupa Vinci wykazuje również bardzo interesującą zdolność do wzrostu i rozwoju. Spółka dokonuje bowiem często przejęć, zwłaszcza koncesji lotniskowych, które umożliwiają jej zwiększenie udziału w rynku w sektorze, o którym wiadomo, że generuje wysokie marże. Dzięki tej przemyślanej strategii przejęć Vinci jest dziś piątą co do wielkości międzynarodową firmą w tym sektorze obsługując ponad 100 milionów pasażerów rocznie za pośrednictwem swojej spółki zależnej Vinci Airport.

W najbliższych latach Vinci powinna również skorzystać z przedłużenia francuskich umów koncesyjnych na autostrady. Inwestorzy docenili bowiem fakt, że mimo negatywnych oczekiwań spółka była w stanie wynegocjować korzystne warunki finansowe przedłużenia tych umów.

Vinci wygrała również przetarg na projekt Grand Paris, który rozpocznie się niebawem i który powinien umożliwić spółce osiągnięcie znacznych zysków we Francji w najbliższych latach. Zapewnia to dodatkową widoczność dla inwestorów.

Ponadto, w trudnym dla europejskich przedsiębiorstw kontekście gospodarczym, Vinci zdołała znacznie zmniejszyć swoje zadłużenie. W 2016 r. uzyskała dzięki temu notę A od agencji ratingowych i oferuje inwestorom wysoką stopę zwrotu.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Vinci
Wady i słabe strony akcji Vinci jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, jak każdy instrument giełdowy, akcje Vinci mają nie tylko zalety, lecz także wady, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem spekulowania online. Oto główne słabe strony tej akcji:

  • Po pierwsze, choć jej perspektywa jest stosunkowo dobra jeśli chodzi o kontrakty koncesyjne na autostrady we Francji, to w ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową ruchu, głównie ze względu na wzrost cen benzyny i spadek siły nabywczej w Europie. Może to zatem wpłynąć na rentowność przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej.
  • Inne wiadomości również podają w wątpliwość przyszłe wyniki spółki, takie jak niepewność dotycząca finansowania francuskich samorządów lokalnych lub opóźnienia w tworzeniu partnerstw publiczno-prywatnych. Państwa europejskie mają obecnie poważne ograniczenia budżetowe, co miało szkodliwe skutki dla Vinci, jak miało to miejsce w przypadku zawieszenia linii TGV Bordeaux-Hendaye, czy przełożenia terminu oddania nowego terminalu lotniczego w Nantes.
  • Należy również zauważyć, że choć działalność Vinci jest różnorodna i zróżnicowana, to marże osiągane przez poszczególne działy wykazują dość znaczne zróżnicowanie. Wiadomo bowiem, że większość obecnego zysku przedsiębiorstwa, tj. ponad 60%, jest generowana przez działalność koncesyjną, podczas gdy pozyskiwanie umów pozostaje w tyle. Jej akcje są zatem w dużym stopniu narażone na ograniczenia w tym konkretnym sektorze działalności.
  • Wreszcie, należy również zauważyć, że inwestorzy niechętnie kupują obecnie akcje Vinci z powodu ich wysokiej ceny. Istotnie obecnie kurs tego papieru wartościowego jest rekordowo wysoki.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kto jest głównym akcjonariuszem grupy Vinci?

Obecnie największym akcjonariuszem Vinci są pracownicze fundusze oszczędnościowe grupy Vinci, które skupiają ponad 120 000 pracowników i byłych pracowników grupy. Te pracownicze fundusze oszczędnościowe stanowią bowiem obecnie 9% kapitału grupy pod względem posiadanych akcji, co czyni je łącznie największym akcjonariuszem pod względem udziału w tej spółce. Pozostałych akcjonariuszy można znaleźć na stronie internetowej grupy.

Jaką politykę dywidendową stosuje Grupa Vinci?

Akcję Vinci są bardzo korzystne pod kątem polityki dywidendowej grupy. W istocie, polityka ta jest szczególnie atrakcyjna i stała i polega na wypłacie akcjonariuszom 50% skonsolidowanego zysku netto. Ta korzystna polityka jest stosowana od 2006 r. – od momentu przejęcia ASF przez grupę.

W jaki sposób kurs akcji Vinci zmieniał się w przeszłości?

Warto wiedzieć, jak zmieniał się kurs akcji Vinci, czyli jej wydajność, w ciągu ostatnich miesięcy lub ostatniego roku. W ciągu ostatniego roku akcje tej grupy straciły 28,12% swojej wartości. Rekordowy szczyt wynosił 107,35 euro, a najniższy dołek 54,76 euro. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w kwietniu 2020 roku kurs akcji Vinci spadł o 34,40%.

Gdzie i jak kupić lub sprzedać akcje Vinci?

Akcje Vinci można kupić lub sprzedać na różnego rodzaju internetowych platformach handlowych. Inwestorzy mogą zdecydować się na brokerów online, takich jak eToro, Plus500, IG, lub za pośrednictwem banków. Aby kupić lub sprzedać akcje Vinci, należy podjąć następujące kroki:

  • Otworzyć konto u regulowanego brokera online autoryzowanego przez władze finansowe.
  • Dokonać wstępnej wpłaty na konto handlowe.
  • Wyszukać akcję Vinci na platformie handlowej i uzyskać dostęp do jej zapisu.
  • Wybrać opcję 'kupna' lub 'sprzedaży' zgodnie z celem.
  • Wskazać kwotę, którą chce się zainwestować i potwierdzić transakcję.
Należy pamiętać, że internetowe platformy handlowe pobierają opłaty maklerskie i opłaty dodatkowe, takie jak opłaty za wpłatę lub wypłatę, które mogą się różnić w zależności od brokera. Wskazane jest również przeprowadzenie dokładnej analizy spółki przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji. Inwestorzy mogą polegać na informacjach finansowych i wiadomościach dostępnych na specjalistycznych stronach internetowych.

Handluj akcjami Vinci!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.