Handluj akcjami Gazprom !
GAZPROM

Kurs akcji Gazprom - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Gazprom !
KUP   SPRZEDAJ
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Zanim zaczniesz spekulować na kursie akcji grupy Gazprom musisz posiadać wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analiz tego aktywa. Spróbujemy Ci w tym pomóc niniejszym artykule poświęconym tej akcji na giełdzie, ujawniając szczegóły działalności i przychody tej firmy, jej głównych konkurentów na rynku, jak również kilka przykładów ostatnich partnerstw i elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania analizy fundamentalnej tej akcji z uwagi na ich prawdopodobny wpływ.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy uważnie monitorować różne umowy, które grupa Gazprom może podpisać z niektórymi firmami w zakresie naukowych i technologicznych aspektów swojej działalności. Umowy te mogą pomóc grupie Gazprom w opracowaniu nowych technologii w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych, a tym samym zwiększenia wydajności.

Analiza nr 2

Ponadto Gazprom sporządza regularnie memoranda strategiczne z dużymi grupami naftowo-gazowymi, a nawet z spółkami kolejowymi, które umożliwiają mu zwiększenie obecności na rynku i źródeł przychodów.

Analiza nr 3

Należy również uważnie monitorować program inwestycji gazowych grupy Gazprom i wszystkie jej projekty produkcyjne, które mają jej pomóc w zwiększeniu źródeł zysku i konkurencyjności.

Analiza nr 4

Oczywiście należy przy tym uwzględnić również rozporządzenia rządu, które często prowadzą do niekorzystnej polityki cenowej i mogą przynieść grupie straty lub pokrzyżować strategiczne plany rozwoju.

Analiza nr 5

Trzeba również sprawdzać warunki pogodowe w regionie syberyjskim, gdzie grupa prowadzi większą część działalności, ze względu na możliwość wystąpienia problemów z produkcją lub przesyłem, a tym samym zwiększenia kosztów operacyjnych.

Analiza nr 6

Wreszcie, oczywiste jest, że trzeba będzie również śledzić z zainteresowaniem rynek gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wahania cen tych dwóch surowców, które mogą sprzyjać lub szkodzić działalności grupy Gazprom.

Handluj akcjami Gazprom !
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki Gazprom

Aby pogłębić wiadomości o grupie Gazprom, przeczytaj informacje o niej i szczegóły dotyczące jej działalności oraz głównych źródeł dochodów.

Grupa Gazprom jest rosyjską spółką, która działa w sektorze naftowym i gazu ziemnego. Dokładniej rzecz biorąc, Gazprom pozycjonuje się obecnie jako lider w zakresie poszukiwania, produkcji i sprzedaży gazu ziemnego na świecie. 

Aby lepiej zrozumieć obszary działalności tej grupy, można je podzielić na kilka kategorii pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

 • Działalność grupy Gazprom związana z dystrybucją gazu ziemnego generuje większość przychodów Grupy – 49,6% obrotów.
 • Następnie działalność w zakresie sprzedaży węglowodorów i produktów rafinacji ropy naftowej, która generuje 27,6% obrotów grupy przy 70,2 mln ton sprzedanych w 2019 roku.
 • Poszukiwanie, wydobycie i sprzedaż ropy naftowej oraz skondensowanego gazu ziemnego stanowią 9,8% obrotów grupy Gazprom.
 • W dalszej kolejności znajduje się działalność związana z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i cieplnej generująca 6,8% obrotów.
 • Magazynowanie i przesył gazu ziemnego stanowi 2,8% obrotów firmy.
 • Pozostałe 3,4% obrotu grupy pochodzi z działalności pomocniczej.

Grupa Gazprom zatrudnia obecnie prawie 473 800 osób na całym świecie.

Kurs akcji Gazprom - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami Gazprom !
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Konkurencję

Po poznaniu działalności grupy Gazprom zachęcamy do przeczytania informacji o jej sektorze działalności zawartych w prezentacji jej głównych konkurentów na rynku:

Rosneft

Spółka ta jest rosyjską spółką państwową specjalizującą się w wydobyciu, przetwarzaniu i dystrybucji ropy naftowej. Jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w Rosji, a jej siedziba znajduje się w Moskwie. Firma ta jest oczywiście również notowana na rosyjskiej giełdzie, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi kilkadziesiąt miliardów dolarów.

Tatneft

Ta rosyjska firma jest obecnie jedną z najważniejszych firm poszukujących i wydobywających ropę naftową w kraju. Jest koncernem naftowym zintegrowanym wertykalnie, co oznacza, że prowadzi działalność wydobywczą, rafineryjną, petrochemiczną i dystrybucyjną paliw.

Surgutneftgas

Trzecim dużym rosyjskim graczem, na którego należy zwrócić uwagę w analizie konkurencji grupy Gazprom, jest spółka Surgutneftgas, specjalizująca się w produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Spółka ta istnieje od 1993 r. w następstwie wykupu przez kilku przedsiębiorców kilku państwowych spółek naftowo-gazowych, które prowadziły działalność w zakresie wydobycia surowców na Syberii Zachodniej.


Sojusze strategiczne

Po opisaniu głównych konkurentów grupy Gazprom przedstawiamy kilku jej sojuszników, podając dwa konkretne przykłady partnerstw strategicznych, które grupa nawiązała w przeszłości.

OMV

W 2017 r. Gazprom zawarł strategiczne partnerstwo z austriackim koncernem naftowym OMV. Na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu obie grupy podpisały porozumienie w sprawie koordynacji czynności przesyłu gazu w celu zaopatrzenia Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. OMV jest głównym partnerem grupy Gazprom w Austrii. Ponadto obie grupy podpisały również porozumienie w sektorze skroplonego gazu ziemnego (LNG), które umożliwiło im realizację wspólnych projektów dotyczących terminalu produkcyjnego na wybrzeżu Morza Czarnego.

Total 

Kolejne ciekawe partnerstwo strategiczne zostało podpisane w 2010 roku pomiędzy grupami Gazprom i Total. Była to umowa sprzedaży 20% udziałów w koncesjach Ipati i Aquio w Boliwii. Total nabył 60% tego udziału, a Gazprom i Tecpetrol po 20%. W 2004 r. grupa Total odkryła złoże gazu w Incahuasi na terenie koncesji Ipati. Wykonanie odwiertu X-1001 na terenie tej koncesji pozwoliło na komercyjne wykorzystanie tego złoża. Koncesje znajdują się 200 km od miasta Santa Cruz, na przedgórzu pasma Andów. Należy podkreślić, że wcześniej, w 2008 r., obie spółki podpisały umowę o współpracy z Yacimentos Petroliferos Fiscales Bolivianos w celu negocjowania warunków korzystania z koncesji Azero.

Handluj akcjami Gazprom !
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Gazprom
Korzyści i mocne strony akcji Gazprom jako instrumentu giełdowego

Aby wiedzieć, jak Grupa Gazprom może przyspieszyć swój wzrost w najbliższych latach lub jak może poradzić sobie z trudnościami, które może napotkać, konieczne jest zapoznanie się z jej głównymi zaletami i wadami. Proponujemy, abyście je tutaj szczegółowo poznali:
Na początek przyjrzyjmy się zaletom, jakimi dysponuje dziś grupa Gazprom, które zostały podsumowane poniżej:

 • Po pierwsze, grupa zajmuje wiodącą pozycję w segmencie gazu ziemnego na świecie dzięki dużym zasobom gazu i węglowodorów w Rosji. To przywództwo daje jej znaczącą platformę wzrostu.
 • Kolejną niezaprzeczalną siłą grupy jest jej sieć transportu gazu - UGSS, która jest szczególnie silna i stanowi obecnie największy system transportowy na świecie. Daje to jej bezpośrednią kontrolę nad działalnością transportową i wsparciem dla handlu.
 • Mocną stroną Grupy są również inicjatywy badawczo-rozwojowe w zakresie technologii wydobycia helu w warunkach złożowych Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu, technologii sprężania rozproszonego w celu zwiększenia efektywności operacyjnej złóż w fazie zamknięcia, wykorzystania gazu jako paliwa, harmonizacji krajowych norm i standardów w branży gazowniczej, co pozwala na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i poprawę postępu technologicznego.
 • Podobnie, Grupa Gazprom korzysta z wielu szeroko zakrojonych partnerstw strategicznych, w tym z Grupą GDF-Suez w zakresie kompleksowej elektrometrycznej kontroli korozji 5 km podziemnego gazociągu oraz z BASF/Wintershall Holdings w zakresie badań bioremediacyjnych BIOROS do oczyszczania obszarów środowiskowych zanieczyszczonych węglowodorami. Sojusze te pozwalają jej utrzymać przewagę technologiczną i wspomagają jej rozwój.
 • Gazprom ma również tę przewagę, że posiada pionowo zintegrowane działania, które są związane z jego infrastrukturą operacyjną i które napędzają jego działalność przynosząc wyższy poziom zysku.
 • Wreszcie, grupa zyskuje również rozgłos dzięki sponsorowaniu drużyn sportowych i wydarzeń, co zapewnia jej większą widoczność.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Gazprom
Wady i słabe strony akcji Gazprom jako instrumentu giełdowego

Przejdźmy teraz do podsumowania różnych słabości, na które grupa Gazprom może dziś cierpieć w stosunku do swoich konkurentów:

 • Po pierwsze, dojrzewające pola gazowe w Syberii Zachodniej z czasem zmniejszają swoją produkcję, co może mieć negatywny wpływ na wydobycie gazu ziemnego w najbliższych latach, w tym wycieki i inne problemy, które mogą wpłynąć na finanse i przychody spółki.
 • Regulacje rządowe mogą również prowadzić do niekorzystnej polityki cenowej i w związku z tym mogą powodować straty dla spółki, ograniczając jej zdolność do rozwoju i osiągania rentowności.
 • Zmienność warunków pogodowych w niektórych regionach świata, takich jak region Syberii, gdzie grupa prowadzi większość swojej działalności, może również prowadzić do problemów z produkcją i transportem, a tym samym do wzrostu kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Wreszcie wiadomo również, że działalność Grupy Gazprom może być silnie związana z rynkiem surowców energetycznych. W związku z tym, różne wahania cen ropy naftowej i gazu ziemnego, spowodowane różnymi politykami i innymi czynnikami podaży i popytu, mogą w mniej lub bardziej długim okresie czasu lub w sposób cykliczny spowodować znaczne straty dla tej spółki i jej wyników finansowych.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy i jak powstała spółka Gazprom?

W 1965 roku utworzono w Rosji Ministerstwo Przemysłu Gazowniczego, którego zadaniem było poszukiwanie, wydobycie, przesył i dystrybucja gazu ziemnego. W 1989 roku, w wyniku strukturalnych reform gospodarczych kraju, Ministerstwo zostało przekształcone w państwową grupę o nazwie Gazprom, która w 1993 roku stała się państwową spółką akcyjną. Do 1992 roku na czele grupy stał Wiktor Czernomyrdin, przyszły szef rosyjskiego rządu.

Jakie są poszczególne spółki zależne, których właścicielem i operatorem jest Gazprom?

W celu prowadzenia różnego rodzaju działalności na całym świecie grupa Gazprom może liczyć na swoje różne spółki zależne, w tym Gazprom Neft, Gazprombank, Gazprom-Media, Gazprom Export, Mosenergo oraz około sto innych spółek zależnych posiadanych prawie na całym świecie.

W jaki sposób należy analizować wykresy akcji grupy Gazprom?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby prawidłowo zbadać wykresy akcji grupy Gazprom, jest wybór konfigurowalnych wykresów w czasie rzeczywistym, na których można wyświetlać różne wskaźniki techniczne jednocześnie. Poza tym zawsze trzeba porównać otrzymane sygnały techniczne z sygnałami z analizy fundamentalnej.

Handluj akcjami Gazprom !

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.