Het rendement van aandelen: hoe bereken je dat?

Ontdek alles wat u moet weten over aandelenrendementen op de beurs met hoe ze worden berekend, de verschillende soorten rendementen die kunnen worden bestudeerd en hoe ze verschillen van rendement. Een van de belangrijkste beursconcepten om te kennen is het rendement van een aandeel op de beurs. Het gaat om dividend uitkerende aandelen. Maar in werkelijkheid zijn er verschillende soorten rendement die u kunt berekenen of die beursgrafieken en -sites voor u berekenen en die wij hier zullen presenteren met brutorendement, nettorendement, betaald rendement en rendement op kostprijs.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Het rendement van aandelen: hoe bereken je dat?

Hoe het brutorendement en het dividend van een aandeel kennen :

Het brutorendement is eigenlijk het soort rendement dat het vaakst wordt genoemd wanneer men het over het rendement van een aandeel heeft. Of het nu in de gespecialiseerde pers, op de beursinformatiesites of bij makelaars is, het is dit begrip dat inderdaad wordt opgeroepen.
Het rendement komt hier overeen met de verhouding van het door de beursgenoteerde onderneming uitgekeerde brutodividend gedeeld door haar aandelenkoers. Maar pas op! Het brutorendement houdt geen rekening met de belasting van de houder van de aandelen.

Het bruto-rendementspercentage schommelt naar gelang van de koers van het aandeel van de vennootschap op het ogenblik van de berekening. Wanneer u naar een bruto-opbrengst kijkt, moet u zich afvragen wanneer, en dus welke prijs in aanmerking is genomen voor de berekening ervan.

Merk ook op dat het bruto-rendement wordt bepaald op basis van het bekende dividendbedrag. Het bedrag van dit dividend is echter zelden van tevoren bekend omdat alleen dividenden uit het verleden openbaar zijn. Natuurlijk zijn er dividendverwachtingen, maar wij kunnen niet spreken van het rendement van een aandeel omdat te veel parameters onbekend blijven op het ogenblik van de berekening ervan. Gelukkig geven sommige van de meest serieuze beurssites u betrouwbare brutorendementen, maar uiteraard gebaseerd op dividenden uit het verleden.

De berekening van het brutorendement heeft het voordeel dat de aandelen onderling kunnen worden vergeleken, maar het nadeel dat geen rekening wordt gehouden met belastingen en wisselkoersen. Het brutorendement wordt daarom vaak gebruikt om aandelen met elkaar te vergelijken en zo het door de markt ingeschatte verschil in risico te evalueren.

 

Hoe het nettorendement of het betaalde rendement van een aandeel op de beurs te achterhalen :

Laten we overgaan tot het nettorendement, dat dichter bij het werkelijke rendement ligt dan het brutorendement. Vergeet niet dat het bruto-rendement geen rekening houdt met extra kosten, waaronder socialezekerheidsbijdragen en belastingheffingen die op het dividend worden toegepast.
Daarom kiezen veel speculanten ervoor om het reële rendement of het nettorendement te gebruiken om aandelen met elkaar te vergelijken. Hier moet dus rekening worden gehouden met de belastingheffing op brutodividenden.

Het begrip "rendement" komt hier overeen met het op de rekening van de aandeelhouder gestorte bedrag, gedeeld door de koers van het aandeel. In de context van een PEA is het dus het equivalent van de bruto-opbrengst. Indien de effecten langer dan 5 jaar worden aangehouden en dankzij de belastingvoordelen voor dit beleggingsproduct, moeten dus alleen sociale bijdragen worden afgetrokken van deze dividenden wanneer het kapitaal wordt opgenomen.

Als u gebruik maakt van een effectenrekening, is de berekening anders, omdat in het uitgekeerde rendement rekening zal worden gehouden met de belastingaftrek aan de bron. De makelaar houdt namelijk de roerende voorheffing, de sociale zekerheidsbijdragen en het voorschot op de inkomstenbelasting voor u in, voordat het dividend wordt uitbetaald.

De berekening van het nettorendement van een aandeel is derhalve gebaseerd op het dividend waarvan de belastingen en andere heffingen zijn afgetrokken.

 

Hoe weet je het rendement op de kostprijs per eenheid van een aandeel:

Het rendement op de eenheidskostprijs van een aandeel wordt ook wel het "rendement op PRU" genoemd. U kunt deze term tegenkomen bij bepaalde effectenmakelaars of op sites met informatie over de aandelenmarkt. In het Engels kan het ook YOC worden genoemd voor Yield on Cost.

Dit soort rendement komt hier overeen met de verhouding tussen het bedrag van het jaarlijkse brutodividend en de aankoopprijs van het aandeel, die, er zij aan herinnerd, verschilt van zijn beurskoers.

Bij de berekening van dit rendement wordt dus geen rekening gehouden met de huidige koers van het aandeel, maar alleen met de koers waartegen u het hebt gekocht. Dit levert een rendement op dat afwijkt van het conventionele brutorendement, dat gebaseerd is op de huidige aandelenkoers. Ook hier is het mogelijk belastingen en rechten af te trekken om een netto-opbrengst per eenheid te verkrijgen.

 

Hoe de prestatie van een aandelenportefeuille op de beurs te kennen :

Zoals wij zojuist hebben gezien, zijn er verschillende methoden om het rendement van een aandeel te berekenen. Maar u kunt ook het rendement van uw aandelenportefeuille op dezelfde manier berekenen, d.w.z. het rendement van al uw effecten.

Pas echter op voor een belangrijke subtiliteit. In het geval van een aandelenportefeuille zal de berekening van het rendement op basis van de kostprijs per eenheid geschieden op basis van de aandelen in de portefeuille op het moment van de berekening, d.w.z. op basis van het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.

 

Verschil tussen rendement en prestatie van een aandeel op de beurs :

Sommige beleggers verwarren nog steeds het rendement en de prestatie van een aandeel op de beurs. Deze twee begrippen zijn echter zeer verschillend van elkaar en drukken niet absoluut hetzelfde uit.

Zo kan een aandeel met een hoog rendement slecht presteren en omgekeerd kan een aandeel met een hoog rendement een laag rendement hebben.

Het begrip prestatie heeft geen betrekking op het dividend dat de beursgenoteerde onderneming uitkeert aan de houders van haar effecten, maar op de stijging van de aandelenkoers op de beurs. Het gaat er hier dus alleen maar om het vermogen van een aandeel te beoordelen om zijn beurskoers in de loop van de tijd (opwaarts) te doen evolueren.

De prestatie van een aandeel op de beurs kan over verschillende perioden worden uitgedrukt. Het is dus mogelijk de prestatie van een aandeel over een jaar, een sessie, een week, een paar uur of zelfs een paar jaar te raadplegen, afhankelijk van het soort analyse dat u wenst uit te voeren. Want het is vooral in het kader van de technische analyse dat de prestatie van een aandeel wordt bestudeerd.

De indicator die bij beleggen op de beurs moet worden gevolgd om te bepalen of het aandeel waarin u hebt belegd winstgevend is geweest, kan dus het rendement of het rendement of beide zijn, afhankelijk van het belang van elk van deze indicatoren naar gelang van de gevolgde strategie.

Beleggers die een effectenrekening gebruiken om te beleggen, streven over het algemeen naar een langetermijnstrategie en geven dus de voorkeur aan hoogrentende aandelen met het oog op aantrekkelijke dividenden gedurende vaak meerdere jaren.

Beleggers die er de voorkeur aan geven in de koers van aandelen te beleggen zonder deze te kopen, en die deze effecten dus niet bezitten en geen dividenden ontvangen, zullen hun belangstelling toespitsen op de evaluatie van de prestaties van de effecten in de tijd. In feite zal de beursspeculant in de eerste plaats trachten een positie in te nemen door een aandeel te kopen dat een aanzienlijk opwaarts potentieel heeft of door een aandeel te verkopen dat een aanzienlijk neerwaarts potentieel heeft.

Het is belangrijk hier een onderscheid te maken tussen deze twee begrippen, want een onderneming kan haar beurskoers vele punten zien stijgen zonder dat het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend deze tendens volgt. Het dividend, en dus het rendement van een aandeel, hangt immers in de eerste plaats af van de financiële resultaten van de beursgenoteerde onderneming en niet van de vraag naar effecten op het ogenblik van de aankoop. Er zijn zelfs aandelen met zeer sterke prestaties die nog geen dividend aan hun aandeelhouders uitkeren.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is het rendement van een aandeel?

Het rendement van een aandeel is de verhouding, uitgedrukt in procenten, tussen het uitgekeerde dividend en de beurskoers van het betrokken aandeel. Daarom kan worden gesteld dat het rendement van een aandeel overeenkomt met de jaarlijkse inkomsten die een effect op een bepaald moment aan zijn houder verschaft, ervan uitgaande dat het dividend dat bij de berekening wordt gebruikt, wordt behouden en gehandhaafd. Het rendement van een aandeel is dan ook een criterium dat vaak wordt gebruikt om effecten met elkaar te vergelijken. Het is echter belangrijk op te merken dat rendement niet de enige gegevens zijn die met gegevens van een ander effect moeten worden vergeleken om een nauwkeurige vergelijking te verkrijgen.

Wat is het verschil tussen rendement en winstgevendheid van een aandeel?

Het rendement van een aandeel is in de eerste plaats een functie van de aandelenkoers op het ogenblik van de berekening ervan en stemt overeen met een financiële waarde. Winstgevendheid daarentegen is een boekwaarde die wordt berekend in verhouding tot het eigen vermogen van een onderneming. De financiële rentabiliteit van een beursgenoteerde onderneming is echter een van de criteria die door beleggers worden geanalyseerd. Daarnaast zijn er nog andere financiële gegevens die kunnen worden gebruikt om de rentabiliteit, de prestaties of meer in het algemeen de solvabiliteit en de groeivooruitzichten van een beursgenoteerde onderneming te bepalen, die u met de financiële analyse zult ontdekken.

Waar en hoe kunt u het rendement van een aandeel achterhalen?

Het is mogelijk om de prestaties van een aandeel op de beurs rechtstreeks te raadplegen op vele in financiën gespecialiseerde websites of op de website van uw bank of makelaar. Het is echter het brutorendement dat doorgaans wordt meegedeeld en dat is gebaseerd op dividenden uit het verleden, aangezien toekomstige dividenden nog niet bekend zijn. Ook en om het nettorendement of het reële rendement van uw aandeel op de beurs te kennen, moet u van de ontvangen dividenden belastingen aftrekken zoals sociale bijdragen of inkomstenbelasting.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.