Wat is volatiliteit?

De volatiliteit is een essentieel en onmisbaar begrip voor elke goede beursspeculant. Dankzij de volatiliteit kunnen de beste momenten worden bepaald voor het innemen van een beleggingspositie, afhankelijk van de sterkte van de koersbewegingen op de effectenbeurs.  

Begin nu met handelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Wat is volatiliteit?

Volatiliteit: Definitie en werking:

"Volatiliteit" is een maat waarmee de kracht van de bewegingen of variaties van de koers van een belegging gedurende een bepaalde periode kan worden gemeten.  Meestal wordt de volatiliteit per dag berekend, maar deze analyseperiode kan variëren afhankelijk van het type markt dat wordt onderzocht.

Volatiliteit geeft dus informatie over de stabiliteit of juist de instabiliteit van een markt. Het is trouwens bekend dat hoe groter de volatiliteit, hoe groter de bewegingen die worden waargenomen, en omgekeerd. Het is dus aantrekkelijker om te beleggen in perioden die erg volatiel zijn.

Professionele beleggers en handelaren maken geregeld gebruik van de analyse van de volatiliteit, via ofwel de historische volatiliteit ofwel de impliciete volatiliteit.

 

Historische volatiliteit en de analyse ervan:

De historische volatiliteit is gericht op het bestuderen van de volatiliteit in een periode voorafgaand aan de huidige tijd. Toch heeft deze analyse een bepaald belang bij de analyse van de huidige volatiliteit.

Het is echter wel belangrijk om de historische volatiliteit als een aanvullende analyse te gebruiken en niet als enige indicator. Andere factoren kunnen deze aankondigingseffecten namelijk wederzijds beïnvloeden en het volatiliteitsniveau veranderen, zoals risico-aversie of de algemene marktomstandigheden.

Door al deze factoren naast elkaar te leggen wordt een zo nauwkeurig mogelijk volatiliteitsniveau verkregen voor de huidige en toekomstige periode.

 

Impliciete volatiliteit en de analyse ervan:

Dit is het interessantste deel van het onderzoek naar volatiliteit omdat de impliciete volatiliteit de toekomstige volatiliteit van de koers van een belegging aangeeft. De berekening ervan is voornamelijk gebaseerd op het verschil tussen het aanbod en de vraag en houdt ook rekening met de andere invloedrijke factoren die we hierboven hebben genoemd.

De zogenaamde "aankondigingseffecten" komen vaak neer op een grote volatiliteit van de markten. Voor een goede analyse van de impliciete volatiliteit is het dus heel belangrijk dat u op de hoogte bent van alle toekomstige gebeurtenissen, door regelmatig een economische kalender te raadplegen.

Voor het maken van volatiliteitsberekeningen kunt u technische indicatoren gebruiken die zichzelf in het verleden hebben bewezen en die door professionele beleggers worden gebruikt, zoals de Bollinger Bands of meer algemeen de indicatoren die voor hun berekening de voortschrijdende gemiddelden gebruiken. Deze tools worden u vaak gratis aangeboden door de online makelaars en banken. U moet ze echter wel in combinatie met uw gevoel en uw verwachtingen wat betreft de reacties van de andere beleggers gebruiken.

 

Volatiliteit als risico-indicator in de handel:

Een van de belangrijkste toepassingen van volatiliteit in de handel is het bepalen van het risiconiveau van een activum en de ontwikkeling ervan. Afhankelijk van de geconstateerde volatiliteit kan de belegger dus, afhankelijk van het risiconiveau, beslissen om al dan niet een positie in te nemen. Hier volgt een interpretatie van de marktvolatiliteit in termen van risicoanalyse:

Wanneer de bèta groter is dan 1%, duidt dit meestal op een toekomstige overreactie van een financiële waarde, hetzij opwaarts of neerwaarts ten opzichte van zijn markt. Het risico is hier dan ook bijzonder groot.

Integendeel, wanneer de bèta minder dan 1% bedraagt, wordt de volatiliteit van het betrokken effect als lager beschouwd dan de marktprestaties, ook in stijgende of dalende lijn. Deze lage volatiliteit wijst op een relatief laag risico.

Tot slot, als de bèta minder dan 0% bedraagt, wordt ervan uitgegaan dat de bestudeerde waarde kan reageren op een manier die niet in overeenstemming is met de werkelijke marktontwikkeling. Wanneer de markt punten opneemt, zal de waarde dalen en vice versa wanneer de markt punten verliest. Het zal hier zeer interessant zijn om deze waarden met een bèta onder 0 te gebruiken als onderdeel van een hedging strategie.

De volatiliteit van een actief kan u ook helpen om uw beleggingen veilig te stellen door minder afhankelijk te zijn van wanneer u uw posities opent. Inderdaad, een actief met een hoge volatiliteit zal moeilijker te verhandelen zijn dan wanneer u aan het einde van een trend de markt betreedt, wat uw potentiële marges aanzienlijk zal verminderen. In het geval van een actief met een lage volatiliteit zal de timing van de positie minder invloed hebben op de verwachte toekomstige winstgevendheid.

 

Wat zijn de verschillende volatiliteitsindicatoren die u kunt gebruiken?

Laten we nu verder gaan met een concreter aspect van de volatiliteitsanalyse door u kennis te laten maken met enkele van de belangrijkste technische indicatoren die u kunt gebruiken om de mate van volatiliteit van een actief te bepalen.

Het SAR of parabolisch systeem is een van de belangrijkste volatiliteitsindicatoren die in de handelswereld worden gebruikt. De naam betekent meer in het bijzonder Stop en Reverse Parabolic of in de Franse Parabolic Indicator Stop en Reversal. Deze volatiliteitsindicator wordt voornamelijk gebruikt om de beste in- en uitstapmomenten op de markt te bepalen.

De Momentum indicator is een andere zeer interessante volatiliteitsindicator die u vindt op de grafieken van de beste handelsplatformen op de markt. Het wordt ook wel aangeduid als ROC voor Rate of Change, letterlijk en in het Frans als Taux de Variation. Het maakt het dus mogelijk om de snelheid te bepalen waarmee een trend verandert. Meer in het bijzonder weerspiegelt de Momentum-waarde deze verandering als percentage van de huidige marktprijs in vergelijking met een aantal voorgaande perioden.

De verschillende volatiliteitskanalen zijn ook interessante indicatoren omdat ze vrij eenvoudig grafisch te interpreteren zijn. Dit zijn indicatoren die gebruik maken van de plotting van grafische lijnen met betrekking tot de volatiliteit boven en onder de prijs van het te bestuderen actief. We hebben het ook wel eens over het definiëren van deze lijnen van kanalen, stroken of enveloppen. Deze banden zijn breder naarmate de volatiliteit toeneemt en smaller wanneer de volatiliteit afneemt. Een van de meest populaire en meest gebruikte volatiliteitskanalen op de markt zijn de Bollinger Bands en het Keltner Channel.

De ADX indicator is een andere indicator die veel gebruikt wordt door online handelaren om de volatiliteit van een actief te analyseren. ADX staat voor Average Directionnal Movement Index en maakt het dus mogelijk om de sterkte van een huidige of voorbije trend te meten. Het is algemeen aanvaard dat wanneer deze ADX-indicator minder dan 20 is, hij een bereik aangeeft. Een ADX tussen 20 en 40 duidt op een periode van hoge volatiliteit en dus een hoog risico. Tot slot zal een ADX van meer dan 40 natuurlijk een teken zijn van een extreem hoge volatiliteit en dus een zeer hoog risico.

Bewegende gemiddelden zijn ook een interessante volatiliteits-indicator voor online handel, omdat de interpretatie ervan relatief minder complex is dan voor andere indicatoren. De volatiliteit wordt dus berekend op basis van de afstand tussen twee voortschrijdende gemiddelden.

Nu u de verschillende technische volatiliteitsindicatoren kent die tot uw beschikking staan, weet u waarschijnlijk niet zeker welke indicator u moet gebruiken voor uw analyses. In werkelijkheid zal de keuze van deze indicator grotendeels afhangen van uw vermogen om deze correct en snel te begrijpen en te interpreteren. Wij raden u daarom aan om verschillende indicatoren te testen om te zien bij welke u zich het meest comfortabel voelt.

Begin nu met handelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500