Handel nu in Royal Dutch Shell!
ROYAL DUTCH SHELL

Analyse van de koers van het Royal Dutch Shell aandeel

Handel nu in Royal Dutch Shell!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

U kunt nu investeren in de aandelenkoers van Royal Dutch Shell en dus investeren in de energiesector dankzij ons gedetailleerde bestand met alle belangrijke gegevens die u over dit aandeel moet kennen. U leest er onder andere een technische analyse van de historische koersen en u vindt de realtime notering.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Royal Dutch Shell-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Royal Dutch Shell-aandelen
ISIN-code: GB00BP6MXD84
Ticker: LON: SHEL
Index of markt: FTSE 100
 

Hoe kan ik Royal Dutch Shell aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Royal Dutch Shell (LON: SHEL)
 
Royal Dutch Shell-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Royal Dutch Shell te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Ten eerste zullen alle overnames en overnames van aandelen in concurrerende bedrijven of bedrijven die Shell in staat stellen een groter marktaandeel te verwerven, zorgvuldig worden gevolgd.

Analyse nr. 2

De evolutie van de wereldwijde vraag naar brandstof is uiteraard ook een factor die met maximale aandacht moet worden gevolgd.

Analyse nr. 3

We zullen ook toezicht houden op de regelgeving van de overheid en eventuele wijzigingen in de internationale regelgeving die van invloed kunnen zijn op de activiteiten en de winstgevendheid van de onderneming.

Analyse nr. 4

Hoewel Shell een van de leiders in haar sector is, heeft zij nog steeds te maken met sterke concurrentie. U moet hier dus rekening mee houden en de tijd nemen om de tegenstanders van deze groep goed te leren kennen door hun resultaten, publicaties en marktaandelen te volgen.

Analyse nr. 5

Hetzelfde geldt voor de milieuwetgeving, die steeds strenger wordt en een belemmering kan vormen voor de activiteiten van Shell.

Analyse nr. 6

Tot slot blijft de wereldwijde economische instabiliteit een bedreiging voor Shell.

 Analyse van de koers van het Royal Dutch Shell aandeel
Royal Dutch Shell-aandelen CFD kopen
Royal Dutch Shell-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell-aandelen kopen

De Royal Dutch Shell GroepiseenNederlandseonderneming die actiefis op de marktvoor de productie en distributie van olie en aardgas. Vooreenbeterbegrip van de activiteiten van dezegroepkunnenzeookwordengegroepeerd in verschillendesegmenten op basis van het aandeel in de omzetdatzegenereren en welalsvolgt:

Allereerstwetenwedat het grootstedeel van de omzet van Royal Dutch Shell afkomstigisuit raffinage- en distributieactiviteiten met 86,2% van de omzet. Dit omvat de eigendom van de groep van meer dan 21 raffinaderijen en eennetwerk van meer dan 44.000 tankstations over de helewereld. De groepbiedt via dezedivisieookproductieactiviteitenaan van petrochemischeproductenzoalsolefinen, aromatischeproducten, oplosmiddelen, ethylenen, propyleen, fenolen en additieven, evenalsactiviteitenvoor de productie van zonne-energie.

De resterende 13,8% van de omzet van de Groep, d.w.z. de resterende 13,8% van de omzet, isafkomstig van de exploratie en productie van ruweolie en aardgas. Hierbijmoetookwordenopgemerktdat het bedrijfactiviteitenontwikkelt op het gebied van windenergie en de productie van oliezanden.

Het isookinteressant om de geografischespreiding van de activiteiten van de groep te kennen. Zogenereert Royal Dutch Shell 30,6% van haaromzet in Europa, 39,6% in Azië-Oceanië-Afrika, 23,1% in de Verenigde Staten en 6,7% in de rest van de wereld.

Foto tegoed: ©bwylezich/123RF.COM

Concurrentie

ExxonMobil

de belangrijkste directe concurrent van Royal Dutch Shell ismomenteel de Amerikaanseolie- en gasgroep ExxonMobil Corporation. Het iseen van de grootsteoliesupermakers met reserves die momenteelals de grootstevooreen particulier bedrijfwordenbeschouwd.

BP Groep 

Dan is er nog BP, eenBritsolie-exploratie-, winnings-, raffinage- en marketingbedrijfdatsinds 1909 bestaat. Het iszelfs het grootstebedrijf in het VerenigdKoninkrijkgeworden na de fusie met Amoco, Atlantic Richfield en BirmahCastrol. Het isook de derdegrootsteoliemaatschappij ter wereld. De BP Groepis nu actief in ongeveer 100 landen en heeftmeer dan 80.000 mensen in dienst.

TotalEnergies

 Wezullenookkijkennaar de Fransegroep Total SA, die ookeentoonaangevendolie- en gasbedrijfis en de grootsteFranseonderneming in termen van omzet. Het isook de vierdegrootstemarktkapitalisatie in de eurozone. De groepbiedtcompleteactiviteitenaan in de sectorgaande van olie- en aardgaswinningtotenergieopwekking en met inbegrip van raffinage- en verkoopactiviteiten. De Groep Total isookactief in de sector van de koolstofarmeenergie en de elektriciteitsproductie. Het isaanwezig in meer dan 130 verschillendelanden en biedtwerkaanmeer dan 100.000 mensen. Het bedrijfexploiteertmeer dan 16.000 tankstations in de wereld, waarvan 3.500 in Frankrijk onder de merknamen Total, Total Access en ELAN.

Chevron 

Vervolgenskomt het Amerikaansebedrijf Chevron Corporation, na ExxonMobil de grootsteoliemaatschappij van het land. Het bedrijfisactief in ongeveer 180 verschillendelanden en in elk segment van de olie- en gasindustrie, zoalsexploratie en productie, raffinage, verkoop en transport, productie en verkoop van chemicaliën en energieopwekking. Het bedrijfisopgenomen in de Dow Jones IndustrialAverage en behoort qua omzettot de top 10 van bedrijven in de wereld.

ConocoPhillips

Tot slot is de laatstegrote concurrent van Royal Dutch Shell de AmerikaansegroepConocoPhillips, die gespecialiseerdis in de winning, het transport en de verwerking van olie. Zijexploiteert onder anderenetwerken van tankstations in verschillendelanden.


Strategische allianties

Sinopec

Het allereerste partnerschap dat we u gaan voorstellen, werd in 2019 ondertekend tussen Royal Dutch Shell en het Chinese staatsbedrijf Sinopec en betreft de toekomstige deelname van het olie- en gasbedrijf aan China's inspanningen om zijn vermoedelijk enorme schalieolievoorraden te exploiteren. Met deze overeenkomst wordt Royal Dutch Shell een van de weinige olie- en gasmaatschappijen die de schalieoliesector in China betreedt. Het eerste onderdeel van deze overeenkomst is een samenwerking tussen de twee entiteiten om de Dongying-locatie in de oostelijke provincie Shandong te onderzoeken, hoewel nog geen verdere details zijn bekendgemaakt. Er zij aan herinnerd dat China reeds enkele van de nodige stappen heeft gezet om zijn enorme schaliegasvoorraden te exploiteren, waarvan het aandeel in zijn totale gasproductie in 2018 6% bedroeg. Wat de exploratie van zijn schalieoliereserves betreft, staat het land nog in de kinderschoenen, hoofdzakelijk als gevolg van een vrij ongunstige geologie en relatief hoge ontwikkelingskosten. Ondanks verscheidene jaren van inspanningen vertegenwoordigt de productie van schalieolie in China nog steeds een zeer klein aandeel in de totale ruwe-olieproductie van het land, namelijk slechts 1%. Er zij ook op gewezen dat Chinese schalieolie een bijzonder lage permeabiliteit heeft, hetgeen resulteert in een zeer lage productie per put en het derhalve zeer moeilijk maakt om voor deze grootschalige projecten economische levensvatbaarheid te verkrijgen.  Dit is waar Royal Dutch Shell om de hoek komt kijken, aangezien zij reeds beschikt over de know-how en lange ervaring op dit gebied die zij in de komende maanden en jaren in China zal inbrengen.

Total

In 2016 begint Royal Dutch Shell een partnerschap met Total in het kader van twee belangrijke projecten in Iran en de ontwikkeling van olievelden.

Rio Games

Het tweede partnerschap waarover we u gaan vertellen, is nog verrassender en is ook in 2019 tot stand gekomen. Het gaat om een overeenkomst tussen de oliemaatschappij en het bedrijf Riot Games, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van videospelletjes. Al enkele jaren probeert Riot Games eSports vooruit te helpen met zijn vlaggenschip League of Legends, waarin competitie een overheersende rol speelt en als drijvende kracht fungeert. Voor dit project heeft Riot Games een beroep gedaan op verschillende investeerders, waaronder Royal Dutch Shell. Dit partnerschap is een eerste in zijn soort. Dankzij de investering die in het kader van deze overeenkomst is gedaan, zal Royal Dutch Shell haar naam geven aan een videosequentie die tijdens elke wedstrijd van de LEC, het Europese kampioenschap van de Leagie of Legends, zal worden uitgezonden. Fans van het genre zullen dus de Baron Power Play met Shell V-Power vinden. Het doel hiervan is dat de oliemaatschappij haar premiumbenzinemerk promoot. Riot Games zal een cheque ontvangen, waarvan het bedrag nog niet is bekendgemaakt, en zal zijn fans een hele reeks beloningen aanbieden. Sommige Duitse spelers zullen bonussen kunnen krijgen om in het spel te gebruiken door hun SmartClub-kaart te tonen wanneer zij naar een wedstrijd komen.

Handel nu in Royal Dutch Shell!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Royal Dutch Shell aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Royal Dutch Shell als beursactivum

Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en duurzame groei te kunnen realiseren, moet Royal Dutch Shell over bepaalde sterke punten beschikken en haar zwakke punten beperken. Het is dus belangrijk dat u, als onderdeel van uw analyse en vooraleer u dit aandeel koopt of verkoopt, de voor- en nadelen van deze onderneming kent.

Wat de voornaamste sterke punten van Royal Dutch Shell betreft, dient op de volgende elementen te worden gewezen:

  • In de eerste plaats is de Royal Dutch Shell-groep een van de leiders in de energiesector met meer dan 80.000 werknemers en een aanwezigheid in bijna 70 landen over de hele wereld. Door haar grote omvang kan zij profiteren van aanzienlijke financiële middelen en een grotere flexibiliteit om kritieke fasen aan te pakken. Dankzij haar sterke kasstroom kan zij ook grote investeringen doen om in de toekomst winstgevend te blijven, en een deel van haar financiële middelen gebruikt zij voor fusie- en overnameoperaties.
  • Een ander sterk punt van Shell is haar sterke verticale integratie, zowel upstream als downstream. Het bedrijf is actief in de hele toeleveringsketen, van olie-exploratie tot productie, raffinage, transport en marketing.
  • De groep investeert ook zwaar in onderzoek en ontwikkeling en heeft zelfs rechtstreeks wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers in dienst om zijn producten, procédés en operaties te verbeteren en op termijn een duurzame onderneming in stand te houden. Bovendien heeft de groep talrijke samenwerkingsverbanden met universiteiten, laboratoria en overheidsinstanties of startende ondernemingen op het gebied van onderzoek.
  • Een ander sterk punt van Royal Dutch Shell is haar exploratiecapaciteit, aangezien zij zwaar investeert in het vinden van nieuwe olie- en gasreservoirs, een proces dat steeds complexer wordt. Zij lijkt immers over de deskundigheid te beschikken om de moeilijkheden aan te pakken waarmee olie- en gasbedrijven worden geconfronteerd bij het zoeken naar fossiele brandstoffen.
  • Nog steeds wat de sterke punten van de groep betreft, wijzen wij op de sterke diversificatie van de Shell-producten. De groep is immers actief op verscheidene markten, waardoor hij de risico's kan beperken met minder blootstelling aan de markten voor aardolie, aardgas, aardolieproducten en chemische producten alleen. In tijden van Covid-19 heeft de groep zich zelfs gewaagd aan de levering van zeep en handontsmettingsmiddelen. De geografische spreiding is ook zeer goed.
  • De laatste troef van de Royal Dutch Shell-groep zijn haar strategische allianties. De groep heeft op verschillende gebieden strategische partnerschappen met regeringen, NGO's, andere energieproducenten, industriële instanties en lokale organisaties. Dankzij zijn vele partners kan de groep zijn sterke marktpositie handhaven.
Negatieve factoren voor het Royal Dutch Shell aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Royal Dutch Shell-aandeel als beursactivum

Natuurlijk heeft de Royal Dutch Shell-groep niet alleen haar sterke punten, maar ook een paar zwakke punten:

  • In de eerste plaats is bekend dat de olie- en gasreserves de laatste jaren zijn afgenomen en dat het aantal resterende productiejaren in de reserves van de groep voortdurend afneemt. De reserves van Shell hebben ook de neiging sneller af te nemen dan die van haar concurrenten, waardoor zij nieuwe olie- en gasreservoirs moet blijven zoeken of kopen.
  • Een ander belangrijk zwak punt van de groep is zijn zwakke aanwezigheid in de sector van de hernieuwbare energie. Terwijl de energievoorziening in de wereld verschuift naar duurzame energie, investeert Shell weinig in deze nieuwe technologieën en energiesoorten en blijft het bedrijf gericht op de markt voor fossiele brandstoffen. Haar investeringen op dit gebied liggen namelijk ver onder die van haar voornaamste concurrenten. De groep is evenwel voornemens meer te investeren op dit gebied, maar annuleert regelmatig haar geplande investeringen wegens de problematische marktsituatie in de olie-industrie.
  • Het laatste zwakke punt dat we met betrekking tot de Royal Dutch Shell-groep kunnen vermelden, is uiteraard haar grote blootstelling aan de olieprijzen. De winst van de groep is immers sterk afhankelijk van deze koers en de groep heeft onlangs veel van zijn waarde verloren na de Covid-19 pandemie. Lage olieprijzen verminderen zowel de waarde van de activa van de groep als haar inkomsten, hetgeen nogmaals aantoont dat Shell naar andere energiebronnen moet kijken. Dit blijkt uit het dividend van de onderneming, dat met twee derde is verlaagd als gevolg van de daling van de olieprijzen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat was de laatste stand van zaken met betrekking tot de aandelen van Royal Dutch Shell?

Het is interessant om te weten hoe de koers van het Shell-aandeel zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld om de potentiële aantrekkelijkheid voor investeerders te kunnen beoordelen. Zo bedraagt de koersschommeling van het aandeel over een jaar momenteel -49,28%. Het is ook negatief geweest in de afgelopen 5 jaar met -49,02%. Het rendement op jaarbasis van het aandeel van Royal Dutch Shell blijft echter positief met 9,73%.

Welke beursindex(en) is/zijn het Shell-aandeel genoteerd?

Als u dit artikel over de aandelen van Royal Dutch Shell heeft gelezen, weet u dat Royal Dutch Shell zowel een Brits als een Nederlands bedrijf is. Als gevolg daarvan profiteert de koers van het aandeel van een dubbele notering op zowel Euronext Amsterdam als de LES. Evenzo is Shell betrokken bij de berekening van de AMX- en FTSE 100-indexen, die de benchmarkindexen voor deze twee landen zijn.

Hoe kan ik de koers van het Shell-aandeel effectief analyseren?

Om de koers van het aandeel Royal Dutch Shell te kunnen analyseren is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de factoren die de koers van het aandeel Royal Dutch Shell kunnen beïnvloeden. U moet een consistente fundamentele analyse van de voorraad uitvoeren door te kijken naar het nieuws dat kan leiden tot het omhoog of omlaag gaan van de voorraad en een technische analyse op basis van de studie van de grafiek bewegingen en indicatoren.

Handel nu in Royal Dutch Shell!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.