Verhandel het ENI-aandeel!
ENI

Analyse van de koers van het ENI aandeel

Verhandel het ENI-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen ENI te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Het is met name bekend dat het ENI-concern zich momenteel tracht te positioneren op de LNG- of Liquefied Natural Gas-markt, die snel een bron van groei voor de onderneming kan worden. Vloeibaar aardgas is namelijk een van de soorten energie die momenteel in de mode zijn en wordt waardevoller geacht dan sommige andere energieprodukten.

Analyse nr. 2

Er zij op gewezen dat het ENI-concern over een zeer aanzienlijke cashflow beschikt, die het ongetwijfeld in staat zal stellen om in de komende jaren te investeren in nieuwe hulpbronnen voor de toekomst, zoals het thans doet met vloeibaar aardgas, te meer daar ook zijn winst relatief stabiel is.

Analyse nr. 3

ENI heeft onlangs ook zwaar geïnvesteerd in energieproductie uit gerecycleerde producten. Gezien de huidige ecologische context en de grote mondiale uitdagingen, is het waarschijnlijk dat deze investeringen spoedig vruchten zullen afwerpen.

Analyse nr. 4

De groep zal naar verwachting in toenemende mate blootstaan aan politieke bedreigingen, die een negatieve invloed kunnen hebben op de productiekosten van ENI.

Analyse nr. 5

Wat de toekomstige hinderpalen voor de groei van de activiteiten van ENI betreft, wijzen wij nogmaals op de scherpe concurrentie in haar activiteitensector, de energiesector, waar echte kolossen een deel van haar marktaandeel kunnen komen afsnoepen.

Verhandel het ENI-aandeel!
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van ENI

Voordat u begint met uw analyse van de aandelenkoers van ENI, moet u ervoor zorgen dat u de kennis hebt om te begrijpen hoe het bedrijf presteert ten opzichte van zijn bedrijfstak. Wij stellen u dan ook voor nu kennis te nemen van een gedetailleerde voorstelling van deze vennootschap met haar voornaamste activiteiten en bronnen van inkomsten.

Het ENI SpA-concern of Ente Nazionale Indrocarburi is een Italiaanse onderneming die gespecialiseerd is in de energiesector. Meer bepaald is de groep momenteel een van de Europese leiders in de olie- en gasindustrie.

Om de activiteiten van het ENI-concern beter te begrijpen, kunnen zij in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • Ten eerste is er de aan- en verkoop van aardgas en de productie van elektriciteit met 65 miljard m3 aardgas en 25,3 Twh aan verkochte elektriciteit in 2020. De groep vervoert ook aardgas.
  • Raffinage en distributie komen op de tweede plaats met 17,4 miljoen ton geraffineerde ruwe olie en 27,8 miljoen ton in Europa verkochte aardolieproducten. De groep exploiteert momenteel 3 raffinaderijen in Italië en exploiteert een netwerk van 5.369 tankstations in Europa.
  • Energiediensten, waaronder offshoreboren, engineering, bouw en onderhoud van productiefaciliteiten voor koolwaterstoffen, petrochemische installaties en raffinaderijen.
  • Activiteiten in verband met de exploratie en productie van koolwaterstoffen.
  • Ten slotte zijn er de petrochemische activiteiten met meer dan 4,3 miljoen ton verkochte petrochemische producten in 2020, waaronder ethyleen, fenolen, olefinen, styreen, polymeren en elastomeren.

De Eni-groep telt momenteel 31.495 werknemers en is genoteerd aan de Bolsa Italiana. Het maakt ook deel uit van de benchmarkaandelenindex van de Italiaanse markt, de FTSE MIB.

Analyse van de koers van het ENI aandeel
Verhandel het ENI-aandeel!
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Een goede kennis van ENI en van haar activiteiten is belangrijk, maar dat geldt ook voor een goede kennis van haar bedrijfssector en dus van haar concurrenten op de markt. Hier volgt een kort overzicht van de voornaamste huidige concurrenten van de groep:

Enel

dit bedrijf was vroeger het Italiaanse nationale elektriciteitsbedrijf en werd in 1999 geprivatiseerd. Het is nu de belangrijkste producent van elektrische energie in Italië. De groep is ook een multi-dienstengroep geworden en is actief in elektriciteit, maar ook in water en gas, terwijl hij wereldwijd een leider blijft op het gebied van elektriciteitsproductie.

Iberdrola

Het Iberdrola SA-concern is een Spaanse onderneming die actief is op het gebied van de productie, distributie en verkoop van elektriciteit en aardgas, en is een van de tien grootste elektriciteitsproducenten ter wereld en de wereldleider op het gebied van de productie van windenergie. De groep heeft momenteel wereldwijd 35.637 mensen in dienst.

Engie

Deze Franse industriële groep is de derde grootste in de energiesector ter wereld, met uitzondering van aardolie. Zij is ontstaan uit de fusie van Gaz de France en Suez in 2008.

EDF

De EDF-groep voor Eléctricité de France is een Frans bedrijf voor de opwekking en levering van elektriciteit en is voor 80% in handen van de Franse staat. Zij is momenteel de leider op het gebied van elektriciteitsopwekking in Frankrijk en Europa en de tweede grootste ter wereld in termen van geïnstalleerd vermogen.

TotalEnergies

de groep die vroeger bekend was onder de naam "Total" is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat een verscheidenheid aan energieën produceert, waaronder aardolie, aardgas en groen gas, duurzame energiebronnen en elektriciteit. Zij is een van de zes supermajors en haar activiteiten omvatten olie- en gasproductie, -winning en -verkoop, stroomopwekking en -raffinage, en commerciële distributie.


Strategische allianties

Dit zijn de belangrijkste partnerschappen die de ENI-groep heeft gesloten en waarvan u op de hoogte moet zijn.

Sonatrach

heeft op 26 januari 2017 in Algiers twee overeenkomsten over petrochemische producten ondertekend. De eerste overeenkomst heeft betrekking op de opstelling van haalbaarheidsstudies voor petrochemische projecten van wereldformaat in Algerije en is gesloten met de onderneming Versalis, een volledige dochteronderneming van het Italiaanse concern ENI.

TotalEnergies 

Eni en TotalEnergies hebben een licentie- en O&O-samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de evaluatie van de EST-technologie (Eni Slurry Technology) mogelijk zal maken, met het oog op de aanpassing ervan aan de behoeften van Total.

Fincantieri

In 2017 kondigde Eni aan dat het een samenwerkingsovereenkomst had gesloten met de Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri voor de ontwikkeling van aardgascentrales.

Verhandel het ENI-aandeel!
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het ENI aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel ENI als beursactivum

Als u overweegt om te handelen in de ENI aandelenkoers via CFD's, moet u natuurlijk niet alleen op uw intuïtie vertrouwen om online een positie in te nemen. Een doeltreffende strategie berust op een grondig inzicht in het vermogen van een onderneming om op lange termijn het vertrouwen van de beleggers te winnen en te behouden. Om te kunnen anticiperen op de onderliggende tendensen van een actief als ENI, is het dus in de eerste plaats nodig de sterke en zwakke punten van dit grote energiebedrijf te kennen. Om u daarbij te helpen, hebben wij ervoor gekozen de sterke en zwakke punten van dit aandeel hier op een rijtje te zetten. Laten we natuurlijk beginnen met de voordelen die deze onderneming heeft en die haar toekomstige groei kunnen ondersteunen.

Een van de grootste troeven van de ENI-groep is haar sterke positie op de wereldenergiemarkt. De Europese groep is er namelijk in geslaagd zich te vestigen als een van de reuzen in deze activiteitensector en is vandaag, dankzij de kwaliteit en de diversiteit van zijn diensten, een van de bekendste bedrijven in de sector wereldwijd.

Een andere belangrijke troef van de ENI-groep is de manier waarop zij de energievoorzieningsketen beheert. ENI is niet alleen een van 's werelds grootste olie- en gasproducenten, maar is ook betrokken bij de hele keten, van winning tot distributie, en natuurlijk raffinage en marketing. Dit betekent dat zij niet afhankelijk is van vele onderaannemers en tussenpersonen en haar distributie- en marketingstrategieën onafhankelijk kan beheren.

Maar om deze positie bij de leiders van zijn markt te bereiken, kan het ENI-concern steunen op verschillende troeven. In de eerste plaats is het een van de oudste ondernemingen op dit gebied in Europa, waardoor het over een zekere ervaring beschikt in vergelijking met concurrenten die later tot de sector zijn toegetreden. Ten tweede heeft ENI de neiging aan de top van de ranglijst te blijven dankzij de ontwikkeling in de loop van de tijd van haar onderzoek- en ontwikkelingscapaciteiten. Op die manier kan zij eventuele problemen oplossen en de veranderingen in de consumptiemaatschappij met meer kalmte tegemoet treden.

Negatieve factoren voor het ENI aandeel
Nadelen en zwakke punten van het ENI-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats zal hier een belangrijk punt worden aangestipt over het financiële aspect van deze groep. ENI kampt inderdaad al enkele jaren met financiële problemen die door analisten worden opgemerkt en door de markt worden afgestraft. Dit betreft met name de gevolgen van de recente Europese financiële crisis, die uiteraard een direct effect heeft gehad op de activiteiten van ENI en heeft bijgedragen tot een daling van haar winstgevendheid.

Marktanalisten wijzen ook op het slechte beheer van het ENI-concern, dat ondanks talrijke veranderingen in de afgelopen jaren nog steeds moeite heeft om de productiekosten en de verkoopstrategie voor zijn energie- en aanverwante diensten te beheren. Er wordt immers vastgesteld dat de door het management vastgestelde doelstellingen zelden worden bereikt, hetgeen uiteraard op het moreel van de beleggers weegt.

Nog steeds wat de zwakke punten van deze onderneming betreft, betreuren wij ook de meer dan teleurstellende resultaten van bepaalde takken van de groep. Dit geldt vooral voor de petrochemische sector, die al verscheidene jaren onder de verwachtingen presteert, ondanks zijn belang voor de spreiding van de activiteiten van de groep. Het gewicht van deze recessie is uiteraard van belang voor de algemene resultaten van de groep.

Hoewel de ENI-groep voordeel haalt uit het totale beheer van haar energiebevoorradingsketen en de diensten die zij aanbiedt, kan dit ook een nadeel zijn omdat de interactie met andere grote energiespelers in de wereld erdoor wordt beperkt. Dit leidt tot minder zichtbaarheid in bepaalde gebieden en tot grotere moeilijkheden om bepaalde internationale markten te penetreren.

Tenslotte worden beleggers ook teleurgesteld wanneer het ENI-concern sommige van zijn ontwikkelingsprojecten laat vallen, zoals in de jaren zestig het geval was toen werd afgezien van de bouw van een oliefabriek in Engeland. Dit soort onaangenaamheden zou zich inderdaad opnieuw kunnen voordoen en een onmiddellijke sanctie op de beurs tot gevolg kunnen hebben.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de risicofactoren voor het ENI-aandeel?

Tot de belangrijkste risicofactoren voor de koers van het ENI-aandeel behoren uiteraard veranderingen in de prijs van ruwe olie en aardgas, toegenomen wereldwijde concurrentie, milieu- en veiligheidsrisico's, exploratie- en productierisico's, onzekerheden over aardgasreserves, politieke, sociale en economische instabiliteit, risico's in verband met de vraag vanuit de industrie en wisselkoersrisico's.

Wat waren ENI's laatste acquisities en desinvesteringen?

In 2018 heeft ENI een belang van 35% in Area 1 offshore Mexico verkocht aan Qatar Petroleum. In datzelfde jaar verkocht zij een belang van 20% in de Nour North Sinai Offshore concessie in Egypte aan Mubadala Petroleum. In 2017 hebben ENI en KPM de overdracht van de ondergrondrechten van het Isatay-blok afgekocht met een belang van 50% in de ondergrondrechten van de Kaspische Zee.

Wat zal het dividend zijn dat ENI in 2020 zal uitkeren?

De ENI-groep heeft een verhoging met 3,5% aangekondigd van het dividend dat in 2020 zal worden uitgekeerd, met een vergoeding van 0,89 euro per aandeel, in overeenstemming met haar engagement voor een progressief beloningsbeleid en de voortzetting van het inkoopprogramma met een kapitaaltoewijzing van 400 miljoen euro in 2020. Uiteraard kunt u deze gegevens en hun evolutie rechtstreeks volgen op de officiële website van dit bedrijf en in de rubriek 'investeerders' ervan.

Verhandel het ENI-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.